blob: fa207bdf96e75eb444f8e4687a8e6f2185211479 [file] [log] [blame]
#ifndef _ASM_M32R_PARAM_H
#define _ASM_M32R_PARAM_H
#include <asm-generic/param.h>
#endif /* _ASM_M32R_PARAM_H */