blob: 6dbbe00c4524da9aa8c20f31eb7bc58dd251f96d [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_AES) += padlock-aes.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_PADLOCK_SHA) += padlock-sha.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_GEODE) += geode-aes.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_NIAGARA2) += n2_crypto.o
n2_crypto-objs := n2_core.o n2_asm.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X) += hifn_795x.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_MV_CESA) += mv_cesa.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_TALITOS) += talitos.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_IXP4XX) += ixp4xx_crypto.o
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_PPC4XX) += amcc/
obj-$(CONFIG_CRYPTO_DEV_OMAP_SHAM) += omap-sham.o