blob: 8429e73911a1f76c03fa1aeb0d63ff0136976fe2 [file] [log] [blame]
void __init u300_clk_init(void __iomem *base);