blob: acd2397ded94dda71cbb0b8db5c82dde80d72803 [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_ARM_PMU) += arm_pmu.o