blob: 89772fcd65c707c34091f3844c61970349085da2 [file] [log] [blame]
obj-y += common.o addr-map.o pci.o irq.o mpp.o
obj-$(CONFIG_MACH_DB88F5281) += db88f5281-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_RD88F5182) += rd88f5182-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_KUROBOX_PRO) += kurobox_pro-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_TERASTATION_PRO2) += terastation_pro2-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_LINKSTATION_PRO) += kurobox_pro-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_LINKSTATION_MINI) += lsmini-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_DNS323) += dns323-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_TS209) += ts209-setup.o tsx09-common.o
obj-$(CONFIG_MACH_TS409) += ts409-setup.o tsx09-common.o
obj-$(CONFIG_MACH_WRT350N_V2) += wrt350n-v2-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_TS78XX) += ts78xx-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_MV2120) += mv2120-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_EDMINI_V2) += edmini_v2-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_D2NET) += d2net-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_BIGDISK) += d2net-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_NET2BIG) += net2big-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_MSS2) += mss2-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_WNR854T) += wnr854t-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_RD88F5181L_GE) += rd88f5181l-ge-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_RD88F5181L_FXO) += rd88f5181l-fxo-setup.o
obj-$(CONFIG_MACH_RD88F6183AP_GE) += rd88f6183ap-ge-setup.o