blob: 6e096b48033550f4ad4305bb7ab08f7cff06efe4 [file] [log] [blame]
# PXA Platform Support
snd-soc-pxa2xx-objs := pxa2xx-pcm.o
snd-soc-pxa2xx-ac97-objs := pxa2xx-ac97.o
snd-soc-pxa2xx-i2s-objs := pxa2xx-i2s.o
snd-soc-pxa-ssp-objs := pxa-ssp.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC) += snd-soc-pxa2xx.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_AC97) += snd-soc-pxa2xx-ac97.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_I2S) += snd-soc-pxa2xx-i2s.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA_SOC_SSP) += snd-soc-pxa-ssp.o
# PXA Machine Support
snd-soc-corgi-objs := corgi.o
snd-soc-poodle-objs := poodle.o
snd-soc-tosa-objs := tosa.o
snd-soc-e740-objs := e740_wm9705.o
snd-soc-e750-objs := e750_wm9705.o
snd-soc-e800-objs := e800_wm9712.o
snd-soc-spitz-objs := spitz.o
snd-soc-em-x270-objs := em-x270.o
snd-soc-palm27x-objs := palm27x.o
snd-soc-zylonite-objs := zylonite.o
snd-soc-magician-objs := magician.o
snd-soc-mioa701-objs := mioa701_wm9713.o
snd-soc-imote2-objs := imote2.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_CORGI) += snd-soc-corgi.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_POODLE) += snd-soc-poodle.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_TOSA) += snd-soc-tosa.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_E740) += snd-soc-e740.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_E750) += snd-soc-e750.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_E800) += snd-soc-e800.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_SPITZ) += snd-soc-spitz.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_EM_X270) += snd-soc-em-x270.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_PALM27X) += snd-soc-palm27x.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_MAGICIAN) += snd-soc-magician.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_MIOA701) += snd-soc-mioa701.o
obj-$(CONFIG_SND_SOC_ZYLONITE) += snd-soc-zylonite.o
obj-$(CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_IMOTE2) += snd-soc-imote2.o