blob: b7f947fb98f0ff9a5bd1f30f6d78601ea4c3f15d [file] [log] [blame]
#
# Makefile for the skein secure hash algorithm
#
obj-$(CONFIG_CRYPTO_SKEIN) += skein.o
skein-y := skein_base.o \
skein_api.o \
skein_block.o \
threefish_block.o \
threefish_api.o \
skein_generic.o