blob: 98aec12d11271403e31e0354f6ce2adea2530d79 [file] [log] [blame]
/dev/tty c 666 0 0 5 0
/dev/console c 666 0 0 5 1
/dev/mem c 666 0 0 1 1
/dev/kmem c 666 0 0 1 2
/dev/null c 666 0 0 1 3
/dev/random c 666 0 0 1 8
/dev/urandom c 666 0 0 1 9
/dev/zero c 666 0 0 1 5
/dev/ptmx c 666 0 0 5 2
/dev/ptyp0 c 666 0 0 2 0
/dev/ptyp1 c 666 0 0 2 1
/dev/ptyp2 c 666 0 0 2 2
/dev/ram0 b 666 0 0 1 0
/dev/tty0 c 666 0 0 4 0
/dev/tty1 c 666 0 0 4 1
/dev/tty2 c 666 0 0 4 2
/dev/ttyS0 c 666 0 0 4 64
/dev/ttyS1 c 666 0 0 4 65
/dev/ttyS2 c 666 0 0 4 66
/dev/ttyp0 c 666 0 0 3 0
/dev/ttyp1 c 666 0 0 3 1
/dev/ttyp2 c 666 0 0 3 2
/dev/mtd0 c 666 0 0 90 0
/dev/mtdr0 c 666 0 0 90 1
/dev/mtd1 c 666 0 0 90 2
/dev/mtdr1 c 666 0 0 90 3
/dev/mtd2 c 666 0 0 90 4
/dev/mtdr2 c 666 0 0 90 5
/dev/mtd3 c 666 0 0 90 6
/dev/mtdr3 c 666 0 0 90 7
/dev/mtd4 c 666 0 0 90 8
/dev/mtdr4 c 666 0 0 90 9
/dev/mtd5 c 666 0 0 90 10
/dev/mtdr5 c 666 0 0 90 11
/dev/mtd6 c 666 0 0 90 12
/dev/mtdr6 c 666 0 0 90 13
/dev/mtd7 c 666 0 0 90 14
/dev/mtdr7 c 666 0 0 90 15
/dev/mtd8 c 666 0 0 90 16
/dev/mtdr8 c 666 0 0 90 17
/dev/mtd9 c 666 0 0 90 18
/dev/mtdr9 c 666 0 0 90 19
/dev/mtd10 c 666 0 0 90 20
/dev/mtdr10 c 666 0 0 90 21
/dev/mtd11 c 666 0 0 90 22
/dev/mtdr11 c 666 0 0 90 23
/dev/mtd12 c 666 0 0 90 24
/dev/mtdr12 c 666 0 0 90 25
/dev/mtd13 c 666 0 0 90 26
/dev/mtdr13 c 666 0 0 90 27
/dev/mtdblock0 b 666 0 0 31 0
/dev/mtdblock1 b 666 0 0 31 1
/dev/mtdblock2 b 666 0 0 31 2
/dev/mtdblock3 b 666 0 0 31 3
/dev/mtdblock4 b 666 0 0 31 4
/dev/mtdblock5 b 666 0 0 31 5
/dev/mtdblock6 b 666 0 0 31 6
/dev/mtdblock7 b 666 0 0 31 7
/dev/mtdblock8 b 666 0 0 31 8
/dev/mtdblock9 b 666 0 0 31 9
/dev/mtdblock10 b 666 0 0 31 10
/dev/mtdblock11 b 666 0 0 31 11
/dev/mtdblock12 b 666 0 0 31 12
/dev/mtdblock13 b 666 0 0 31 13
/dev/caldata b 666 0 0 31 9
/dev/kmsg c 666 0 0 1 11
/dev/armem c 666 0 0 1 13
/dev/freset c 666 0 0 10 129
/dev/otp c 666 0 0 10 132
/dev/dk0 c 666 0 0 63 0
/dev/dk1 c 666 0 0 63 1