blob: 9f5d7fd0d691633a2de77bac36421d3db2ab1277 [file] [log] [blame]
################################################################################
#
# xdriver_xf86-video-siliconmotion -- Silicon Motion video driver
#
################################################################################
XDRIVER_XF86_VIDEO_SILICONMOTION_VERSION = 1.7.3
XDRIVER_XF86_VIDEO_SILICONMOTION_SOURCE = xf86-video-siliconmotion-$(XDRIVER_XF86_VIDEO_SILICONMOTION_VERSION).tar.bz2
XDRIVER_XF86_VIDEO_SILICONMOTION_SITE = http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/driver
XDRIVER_XF86_VIDEO_SILICONMOTION_DEPENDENCIES = xserver_xorg-server xproto_fontsproto xproto_randrproto xproto_renderproto xproto_videoproto xproto_xextproto xproto_xproto
$(eval $(call AUTOTARGETS))