blob: 9f9039f6c916bafcebe46b06627f1995923afa3f [file] [log] [blame]
<ui version="4.0" >
<class>WpaGui</class>
<widget class="QMainWindow" name="WpaGui" >
<property name="geometry" >
<rect>
<x>0</x>
<y>0</y>
<width>345</width>
<height>330</height>
</rect>
</property>
<property name="windowTitle" >
<string>wpa_gui</string>
</property>
<property name="windowIcon" >
<iconset resource="icons.qrc" >
<normaloff>:/icons/wpa_gui.svg</normaloff>:/icons/wpa_gui.svg</iconset>
</property>
<widget class="QWidget" name="widget" >
<layout class="QGridLayout" >
<item row="0" column="0" >
<widget class="QLabel" name="adapterLabel" >
<property name="text" >
<string>Adapter:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="0" column="1" >
<widget class="QComboBox" name="adapterSelect" />
</item>
<item row="1" column="0" >
<widget class="QLabel" name="networkLabel" >
<property name="text" >
<string>Network:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="1" >
<widget class="QComboBox" name="networkSelect" />
</item>
<item row="2" column="0" colspan="2" >
<widget class="QTabWidget" name="wpaguiTab" >
<property name="currentIndex" >
<number>0</number>
</property>
<widget class="QWidget" name="statusTab" >
<attribute name="title" >
<string>Current Status</string>
</attribute>
<layout class="QGridLayout" >
<item row="0" column="0" colspan="5" >
<widget class="QFrame" name="frame3" >
<property name="frameShape" >
<enum>QFrame::NoFrame</enum>
</property>
<property name="frameShadow" >
<enum>QFrame::Plain</enum>
</property>
<layout class="QGridLayout" >
<item row="0" column="0" >
<widget class="QLabel" name="statusLabel" >
<property name="text" >
<string>Status:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="0" >
<widget class="QLabel" name="lastMessageLabel" >
<property name="text" >
<string>Last message:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="0" >
<widget class="QLabel" name="authenticationLabel" >
<property name="text" >
<string>Authentication:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="3" column="0" >
<widget class="QLabel" name="encryptionLabel" >
<property name="text" >
<string>Encryption:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="4" column="0" >
<widget class="QLabel" name="ssidLabel" >
<property name="text" >
<string>SSID:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="5" column="0" >
<widget class="QLabel" name="bssidLabel" >
<property name="text" >
<string>BSSID:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="6" column="0" >
<widget class="QLabel" name="ipAddressLabel" >
<property name="text" >
<string>IP address:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="0" column="1" >
<widget class="QLabel" name="textStatus" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="1" colspan="3" >
<widget class="QLabel" name="textLastMessage" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="1" >
<widget class="QLabel" name="textAuthentication" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
<item row="3" column="1" >
<widget class="QLabel" name="textEncryption" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
<item row="4" column="1" >
<widget class="QLabel" name="textSsid" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
<item row="5" column="1" >
<widget class="QLabel" name="textBssid" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
<item row="6" column="1" >
<widget class="QLabel" name="textIpAddress" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</widget>
</item>
<item row="1" column="0" >
<spacer>
<property name="orientation" >
<enum>Qt::Vertical</enum>
</property>
<property name="sizeHint" >
<size>
<width>20</width>
<height>40</height>
</size>
</property>
</spacer>
</item>
<item row="1" column="1" >
<widget class="QPushButton" name="connectButton" >
<property name="text" >
<string>Connect</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="2" >
<widget class="QPushButton" name="disconnectButton" >
<property name="text" >
<string>Disconnect</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="3" >
<widget class="QPushButton" name="scanButton" >
<property name="text" >
<string>Scan</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="4" >
<spacer>
<property name="orientation" >
<enum>Qt::Vertical</enum>
</property>
<property name="sizeHint" >
<size>
<width>20</width>
<height>40</height>
</size>
</property>
</spacer>
</item>
</layout>
</widget>
<widget class="QWidget" name="networkconfigTab" >
<attribute name="title" >
<string>Manage Networks</string>
</attribute>
<layout class="QGridLayout" >
<item row="0" column="0" colspan="5" >
<widget class="QListWidget" name="networkList" >
<property name="selectionRectVisible" >
<bool>true</bool>
</property>
</widget>
</item>
<item rowspan="2" row="1" column="0" >
<spacer>
<property name="orientation" >
<enum>Qt::Vertical</enum>
</property>
<property name="sizeHint" >
<size>
<width>20</width>
<height>61</height>
</size>
</property>
</spacer>
</item>
<item row="1" column="1" >
<widget class="QRadioButton" name="enableRadioButton" >
<property name="text" >
<string>Enabled</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="2" >
<widget class="QPushButton" name="editNetworkButton" >
<property name="text" >
<string>Edit</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="3" >
<widget class="QPushButton" name="removeNetworkButton" >
<property name="text" >
<string>Remove</string>
</property>
</widget>
</item>
<item rowspan="2" row="1" column="4" >
<spacer>
<property name="orientation" >
<enum>Qt::Vertical</enum>
</property>
<property name="sizeHint" >
<size>
<width>20</width>
<height>61</height>
</size>
</property>
</spacer>
</item>
<item row="2" column="1" >
<widget class="QRadioButton" name="disableRadioButton" >
<property name="text" >
<string>Disabled</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="2" >
<widget class="QPushButton" name="addNetworkButton" >
<property name="text" >
<string>Add</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="3" >
<widget class="QPushButton" name="scanNetworkButton" >
<property name="text" >
<string>Scan</string>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</widget>
<widget class="QWidget" name="wpsTab" >
<attribute name="title" >
<string>WPS</string>
</attribute>
<layout class="QGridLayout" name="wpsGridLayout" >
<item row="0" column="0" >
<widget class="QLabel" name="label_2" >
<property name="text" >
<string>Status:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="0" column="1" colspan="3" >
<widget class="QLabel" name="wpsStatusText" >
<property name="text" >
<string/>
</property>
</widget>
</item>
<item row="1" column="0" colspan="2" >
<widget class="QPushButton" name="wpsPbcButton" >
<property name="text" >
<string>PBC - push button</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="0" colspan="2" >
<widget class="QPushButton" name="wpsPinButton" >
<property name="text" >
<string>Generate PIN</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="2" >
<widget class="QLabel" name="label" >
<property name="text" >
<string>PIN:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="2" column="3" >
<widget class="QLineEdit" name="wpsPinEdit" >
<property name="enabled" >
<bool>false</bool>
</property>
<property name="readOnly" >
<bool>true</bool>
</property>
</widget>
</item>
<item row="3" column="0" colspan="2" >
<widget class="QPushButton" name="wpsApPinButton" >
<property name="enabled" >
<bool>false</bool>
</property>
<property name="text" >
<string>Use AP PIN</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="3" column="2" >
<widget class="QLabel" name="label_3" >
<property name="text" >
<string>AP PIN:</string>
</property>
</widget>
</item>
<item row="3" column="3" >
<widget class="QLineEdit" name="wpsApPinEdit" >
<property name="enabled" >
<bool>false</bool>
</property>
</widget>
</item>
<item row="4" column="0" colspan="4" >
<widget class="QTextEdit" name="wpsInstructions" >
<property name="readOnly" >
<bool>true</bool>
</property>
</widget>
</item>
</layout>
</widget>
</widget>
</item>
</layout>
</widget>
<widget class="QMenuBar" name="MenuBar" >
<property name="geometry" >
<rect>
<x>0</x>
<y>0</y>
<width>345</width>
<height>24</height>
</rect>
</property>
<widget class="QMenu" name="fileMenu" >
<property name="title" >
<string>&amp;File</string>
</property>
<addaction name="fileEventHistoryAction" />
<addaction name="fileSaveConfigAction" />
<addaction name="actionWPS" />
<addaction name="actionPeers" />
<addaction name="separator" />
<addaction name="fileExitAction" />
</widget>
<widget class="QMenu" name="networkMenu" >
<property name="title" >
<string>&amp;Network</string>
</property>
<addaction name="networkAddAction" />
<addaction name="networkEditAction" />
<addaction name="networkRemoveAction" />
<addaction name="separator" />
<addaction name="networkEnableAllAction" />
<addaction name="networkDisableAllAction" />
<addaction name="networkRemoveAllAction" />
</widget>
<widget class="QMenu" name="helpMenu" >
<property name="title" >
<string>&amp;Help</string>
</property>
<addaction name="helpContentsAction" />
<addaction name="helpIndexAction" />
<addaction name="separator" />
<addaction name="helpAboutAction" />
</widget>
<addaction name="fileMenu" />
<addaction name="networkMenu" />
<addaction name="helpMenu" />
</widget>
<action name="fileEventHistoryAction" >
<property name="text" >
<string>Event &amp;History</string>
</property>
</action>
<action name="fileSaveConfigAction" >
<property name="text" >
<string>&amp;Save Configuration</string>
</property>
<property name="shortcut" >
<string>Ctrl+S</string>
</property>
</action>
<action name="fileExitAction" >
<property name="text" >
<string>E&amp;xit</string>
</property>
<property name="shortcut" >
<string>Ctrl+Q</string>
</property>
</action>
<action name="networkAddAction" >
<property name="text" >
<string>&amp;Add</string>
</property>
</action>
<action name="networkEditAction" >
<property name="text" >
<string>&amp;Edit</string>
</property>
</action>
<action name="networkRemoveAction" >
<property name="text" >
<string>&amp;Remove</string>
</property>
</action>
<action name="networkEnableAllAction" >
<property name="text" >
<string>E&amp;nable All</string>
</property>
</action>
<action name="networkDisableAllAction" >
<property name="text" >
<string>&amp;Disable All</string>
</property>
</action>
<action name="networkRemoveAllAction" >
<property name="text" >
<string>Re&amp;move All</string>
</property>
</action>
<action name="helpContentsAction" >
<property name="enabled" >
<bool>false</bool>
</property>
<property name="text" >
<string>&amp;Contents...</string>
</property>
</action>
<action name="helpIndexAction" >
<property name="enabled" >
<bool>false</bool>
</property>
<property name="text" >
<string>&amp;Index...</string>
</property>
</action>
<action name="helpAboutAction" >
<property name="text" >
<string>&amp;About</string>
</property>
</action>
<action name="actionWPS" >
<property name="enabled" >
<bool>false</bool>
</property>
<property name="text" >
<string>&amp;Wi-Fi Protected Setup</string>
</property>
</action>
<action name="actionPeers" >
<property name="text" >
<string>&amp;Peers</string>
</property>
</action>
</widget>
<layoutdefault spacing="6" margin="11" />
<pixmapfunction></pixmapfunction>
<includes>
<include location="global" >qtimer.h</include>
<include location="global" >qsocketnotifier.h</include>
<include location="local" >wpamsg.h</include>
<include location="local" >eventhistory.h</include>
<include location="local" >scanresults.h</include>
<include location="local" >peers.h</include>
</includes>
<resources>
<include location="icons.qrc" />
</resources>
<connections/>
</ui>