blob: 705f1779390f37ccfeff1716c36335ea61c7c87e [file] [log] [blame]
# translation of pl.po to polski
# Polish translations for dnsmasq package.
# This file is put in the public domain.
#
# Tomasz Sochański <nerdhero@gmail.com>, 2005.
# Jan Psota <jasiupsota@gmail.com>, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-10 20:57+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-23 12:45+0100\n"
"Last-Translator: Jan Psota <jasiupsota@gmail.com>\n"
"Language-Team: polski <>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.6.9\n"
"X-Language: pl_PL\n"
#: cache.c:505
msgid "Internal error in cache."
msgstr "Wewnętrzny błąd w pamięci podręcznej."
#: cache.c:908
#, c-format
msgid "failed to load names from %s: %s"
msgstr "nie potrafię wczytać nazw z %s: %s"
#: cache.c:934 dhcp.c:820
#, c-format
msgid "bad address at %s line %d"
msgstr "błędny adres w pliku %s, w linii %d"
#: cache.c:985 dhcp.c:836
#, c-format
msgid "bad name at %s line %d"
msgstr "błędna nazwa w pliku %s, w linii %d"
#: cache.c:992 dhcp.c:911
#, c-format
msgid "read %s - %d addresses"
msgstr "wczytałem %s - %d adresów"
#: cache.c:1100
msgid "cleared cache"
msgstr "wyczyszczono pamięć podręczną"
#: cache.c:1123
#, c-format
msgid "No IPv4 address found for %s"
msgstr "Nie znalazłem adresu IPv4 komputera %s"
#: cache.c:1201
#, c-format
msgid "%s is a CNAME, not giving it to the DHCP lease of %s"
msgstr "%s to nazwa CNAME, nie przypisuję jej dzierżawie DHCP %s"
#: cache.c:1225
#, c-format
msgid "not giving name %s to the DHCP lease of %s because the name exists in %s with address %s"
msgstr "nazwa %s nie została nadana dzierżawie DHCP %s, ponieważ nazwa istnieje w %s i ma już adres %s"
#: cache.c:1366
#, c-format
msgid "time %lu"
msgstr "czas %lu"
#: cache.c:1367
#, c-format
msgid "cache size %d, %d/%d cache insertions re-used unexpired cache entries."
msgstr "wielkość pamięci podręcznej: %d; %d z %d miejsc aktualnych wpisów użyto ponownie."
#: cache.c:1369
#, c-format
msgid "queries forwarded %u, queries answered locally %u"
msgstr "%u zapytań przesłanych dalej, %u odpowiedzi udzielonych samodzielnie"
#: cache.c:1372
#, c-format
msgid "queries for authoritative zones %u"
msgstr "zapytań do stref autorytatywnych %u"
#: cache.c:1398
#, c-format
msgid "server %s#%d: queries sent %u, retried or failed %u"
msgstr "serwer %s#%d: %u zapytań wysłanych, %u ponowionych lub nieudanych"
#: util.c:45
#, c-format
msgid "failed to seed the random number generator: %s"
msgstr "brak możliwości użycia generatora liczb losowych: %s"
#: util.c:205
msgid "failed to allocate memory"
msgstr "nie udało się przydzielić pamięci"
#: util.c:243 option.c:579
msgid "could not get memory"
msgstr "nie można dostać pamięci"
#: util.c:253
#, c-format
msgid "cannot create pipe: %s"
msgstr "błąd podczas próby utworzenia potoku: %s"
#: util.c:261
#, c-format
msgid "failed to allocate %d bytes"
msgstr "niemożliwość przydzielenia %d bajtów pamięci"
#: util.c:429
#, c-format
msgid "infinite"
msgstr "nieskończona"
#: option.c:318
msgid "Specify local address(es) to listen on."
msgstr "Wskazanie adresów, na których należy nasłuchiwać."
#: option.c:319
msgid "Return ipaddr for all hosts in specified domains."
msgstr "Zwracanie adresu IP dla wszystkich hostów we wskazanych domenach."
#: option.c:320
msgid "Fake reverse lookups for RFC1918 private address ranges."
msgstr "Wyłączenie przekazywania zapytań odwrotnych dla prywatnych zakresów IP."
#: option.c:321
msgid "Treat ipaddr as NXDOMAIN (defeats Verisign wildcard)."
msgstr "Traktowanie adresu IP jako NXDOMAIN (unieważnia ,,Verisign wildcard'')."
#: option.c:322
#, c-format
msgid "Specify the size of the cache in entries (defaults to %s)."
msgstr "Wskazanie wielkości pamięci podręcznej (domyślnie: %s miejsc)."
#: option.c:323
#, c-format
msgid "Specify configuration file (defaults to %s)."
msgstr "Wskazanie pliku konfiguracyjnego (domyślnie: %s)."
#: option.c:324
msgid "Do NOT fork into the background: run in debug mode."
msgstr "NIE twórz procesu potomnego w tle: działanie w trybie debugowania."
#: option.c:325
msgid "Do NOT forward queries with no domain part."
msgstr "Wyłączenie przekazywania zapytań bez podanej części domenowej."
#: option.c:326
msgid "Return self-pointing MX records for local hosts."
msgstr "Zwracanie samowskazującego rekordu MX dla lokalnych hostów."
#: option.c:327
msgid "Expand simple names in /etc/hosts with domain-suffix."
msgstr "Rozwijanie prostych nazw z /etc/hosts przyrostkiem domenowym."
#: option.c:328
msgid "Don't forward spurious DNS requests from Windows hosts."
msgstr "Wyłączenie przekazywania pozornych zapytań DNS z komputerów działających pod Windows."
#: option.c:329
msgid "Enable DHCP in the range given with lease duration."
msgstr "Włączenie serwera DHCP dla wskazanego zakresu adresów."
#: option.c:330
#, c-format
msgid "Change to this group after startup (defaults to %s)."
msgstr "Po uruchomieniu zmiana grupy procesu na podaną (domyślnie: %s)."
#: option.c:331
msgid "Set address or hostname for a specified machine."
msgstr "Ustawienie adresu lub nazwy dla wskazanego komputera."
#: option.c:332
msgid "Read DHCP host specs from file."
msgstr "Wskazanie pliku z wartościami 'dhcp-host='."
#: option.c:333
msgid "Read DHCP option specs from file."
msgstr "Wskazanie pliku z wartościami 'dhcp-option='."
#: option.c:334
msgid "Evaluate conditional tag expression."
msgstr "Warunkowe ustawianie znaczników."
#: option.c:335
#, c-format
msgid "Do NOT load %s file."
msgstr "NIE wczytywanie pliku %s."
#: option.c:336
#, c-format
msgid "Specify a hosts file to be read in addition to %s."
msgstr "Wskazanie dodatkowego pliku 'hosts' oprócz %s."
#: option.c:337
msgid "Specify interface(s) to listen on."
msgstr "Interfejsy, na których nasłuchiwać."
#: option.c:338
msgid "Specify interface(s) NOT to listen on."
msgstr "Interfejsy, na których NIE nasłuchiwać."
#: option.c:339
msgid "Map DHCP user class to tag."
msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od klasy użytkownika DHCP."
#: option.c:340
msgid "Map RFC3046 circuit-id to tag."
msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od numeru obwodu (w rozumieniu RFC3046)."
#: option.c:341
msgid "Map RFC3046 remote-id to tag."
msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od numeru agenta (w rozumieniu RFC3046)."
#: option.c:342
msgid "Map RFC3993 subscriber-id to tag."
msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od numeru subskrybenta (w rozumieniu RFC3993)."
#: option.c:343
msgid "Don't do DHCP for hosts with tag set."
msgstr "Wyłączenie DHCP dla hostów z określonym znacznikiem."
#: option.c:344
msgid "Force broadcast replies for hosts with tag set."
msgstr "Wymuszenie odpowiedzi w trybie rozgłoszeniowym dla hostów z określonym znacznikiem."
#: option.c:345
msgid "Do NOT fork into the background, do NOT run in debug mode."
msgstr "NIE twórz procesu potomnego w tle i NIE włączaj trybu debugowania."
#: option.c:346
msgid "Assume we are the only DHCP server on the local network."
msgstr "Zakładanie, że jesteśmy jedynym serwerem DHCP w sieci lokalnej."
#: option.c:347
#, c-format
msgid "Specify where to store DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "Ścieżka przechowywania pliku dzierżaw DHCP (domyślnie: %s)."
#: option.c:348
msgid "Return MX records for local hosts."
msgstr "Włączenie zwracania rekordu MX dla hostów lokalnych."
#: option.c:349
msgid "Specify an MX record."
msgstr "Specyfikacja rekordu MX."
#: option.c:350
msgid "Specify BOOTP options to DHCP server."
msgstr "Określenie opcji BOOTP serwera DHCP."
#: option.c:351
#, c-format
msgid "Do NOT poll %s file, reload only on SIGHUP."
msgstr "Wyłączenie obserwowania pliku %s; ponowne odczytywanie tylko po odebraniu sygnału SIGHUP."
#: option.c:352
msgid "Do NOT cache failed search results."
msgstr "Wyłączenie przechowywania w pamięci podręcznej wyników nieudanych wyszukiwań."
#: option.c:353
#, c-format
msgid "Use nameservers strictly in the order given in %s."
msgstr "Odpytywanie serwerów nazw w kolejności ich wystąpienia w %s."
#: option.c:354
msgid "Specify options to be sent to DHCP clients."
msgstr "Specyfikacja opcji wysyłanej do klientów DHCP."
#: option.c:355
msgid "DHCP option sent even if the client does not request it."
msgstr "Opcja DHCP wysyłana nawet jeżeli klient o nią nie prosi."
#: option.c:356
msgid "Specify port to listen for DNS requests on (defaults to 53)."
msgstr "Wskazanie portu do nasłuchiwania zapytań DNS (domyślnie: 53)."
#: option.c:357
#, c-format
msgid "Maximum supported UDP packet size for EDNS.0 (defaults to %s)."
msgstr "Maksymalna obsługiwana wielkość pakietu EDNS.0 (domyślnie: %s)."
#: option.c:358
msgid "Log DNS queries."
msgstr "Włączenie spisywania zapytań DNS do logu."
#: option.c:359
msgid "Force the originating port for upstream DNS queries."
msgstr "Wymuszenie użycia wskazanego portu UDP do odpytywania nadrzędnych serwerów DNS i odbierania od nich odpowiedzi."
#: option.c:360
msgid "Do NOT read resolv.conf."
msgstr "Wyłączenie czytania pliku resolv.conf."
#: option.c:361
#, c-format
msgid "Specify path to resolv.conf (defaults to %s)."
msgstr "Wskazanie położenia pliku resolv.conf (domyślnie: %s)."
#: option.c:362
msgid "Specify path to file with server= options"
msgstr "Wskazanie położenia pliku z opcjami server="
#: option.c:363
msgid "Specify address(es) of upstream servers with optional domains."
msgstr "Wskazywanie adresów serwerów nazw, opcjonalnie z przypisaniem do domeny."
#: option.c:364
msgid "Specify address of upstream servers for reverse address queries"
msgstr "Wskazanie serwerów nazw do odwrotnej translacji adresów."
#: option.c:365
msgid "Never forward queries to specified domains."
msgstr "Wyłączenie przekazywania zapytań do wskazanych domen."
#: option.c:366
msgid "Specify the domain to be assigned in DHCP leases."
msgstr "Wskazanie domeny dla serwera DHCP."
#: option.c:367
msgid "Specify default target in an MX record."
msgstr "Określenie domyślnego celu w rekordzie MX."
#: option.c:368
msgid "Specify time-to-live in seconds for replies from /etc/hosts."
msgstr "Określenie (w sekundach) czasu ważności odpowiedzi udzielonych na podstawie /etc/hosts (domyślnie 0)."
#: option.c:369
msgid "Specify time-to-live in seconds for negative caching."
msgstr "Określenie (w sekundach) czasu ważności negatywnych odpowiedzi."
#: option.c:370
msgid "Specify time-to-live in seconds for maximum TTL to send to clients."
msgstr "Ograniczenie maksymalnego czasu ważności odpowiedzi (TTL) podawanego klientom [w sekundach]."
#: option.c:371
#, c-format
msgid "Change to this user after startup. (defaults to %s)."
msgstr "Zmiana użytkownika procesu na wskazanego (po uruchomieniu, domyślnie: %s)."
#: option.c:372
msgid "Map DHCP vendor class to tag."
msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od typu klienta DHCP."
#: option.c:373
msgid "Display dnsmasq version and copyright information."
msgstr "Wydrukowanie informacji o programie i ochronie praw autorskich."
#: option.c:374
msgid "Translate IPv4 addresses from upstream servers."
msgstr "Tłumaczenie adresów IPv4 z serwerów nadrzędnych."
#: option.c:375
msgid "Specify a SRV record."
msgstr "Określenie rekordu SRV."
#: option.c:376
msgid "Display this message. Use --help dhcp for known DHCP options."
msgstr "Wyświetla ten komunikat. Użyj '--help dhcp' chcąc przejrzeć listę opcji DHCP (dhcp-option=xxx,...)."
#: option.c:377
#, c-format
msgid "Specify path of PID file (defaults to %s)."
msgstr "Określenie ścieżki do pliku PID (domyślnie: %s)."
#: option.c:378
#, c-format
msgid "Specify maximum number of DHCP leases (defaults to %s)."
msgstr "Maksymalna liczba dzierżaw DHCP (domyślnie: %s)."
#: option.c:379
msgid "Answer DNS queries based on the interface a query was sent to."
msgstr "Uzależnienie odpowiedzi DNS od interfejsu, na którym odebrano zapytanie (wygodne dla serwerów kilku podsieci z różnymi adresami w /etc/hosts)."
#: option.c:380
msgid "Specify TXT DNS record."
msgstr "Specyfikacja rekordu DNS TXT."
#: option.c:381
msgid "Specify PTR DNS record."
msgstr "Specyfikacja rekordu DNS PTR."
#: option.c:382
msgid "Give DNS name to IPv4 address of interface."
msgstr "Zwraca nazwę domenową powiązaną z adresem interfejsu sieciowego."
#: option.c:383
msgid "Bind only to interfaces in use."
msgstr "Nasłuchiwanie tylko na wykorzystywanych interfejsach (umożliwia uruchomienie osobnych serwerów dla różnych kart)."
#: option.c:384
#, c-format
msgid "Read DHCP static host information from %s."
msgstr "Wczytanie przyporządkowań adresów z %s."
#: option.c:385
msgid "Enable the DBus interface for setting upstream servers, etc."
msgstr "Włączenie używania interfejsu DBus do informowania o zmianach konfiguracji."
#: option.c:386
msgid "Do not provide DHCP on this interface, only provide DNS."
msgstr "Uruchomienie na wskazanym interfejsie tylko DNS-a, bez usług DHCP i TFTP."
#: option.c:387
msgid "Enable dynamic address allocation for bootp."
msgstr "Włączenie dynamicznego przydzielania adresów dla klientów BOOTP."
#: option.c:388
msgid "Map MAC address (with wildcards) to option set."
msgstr "Przyporządkowanie znacznika w zależności od adresu MAC (można używać uogólnień: *)."
#: option.c:389
msgid "Treat DHCP requests on aliases as arriving from interface."
msgstr "Traktowanie żądań DHCP odebranych na interfejsach alias, ..., jako odebranych na iface."
#: option.c:390
msgid "Disable ICMP echo address checking in the DHCP server."
msgstr "Pominięcie sprawdzania za pomocą ICMP niezajętości adresu przed jego wydzierżawieniem."
#: option.c:391
msgid "Shell script to run on DHCP lease creation and destruction."
msgstr "Skrypt powłoki uruchamiany po przyznaniu lub zwolnieniu adresu."
#: option.c:392
msgid "Lua script to run on DHCP lease creation and destruction."
msgstr "Skrypt Lua uruchamiany po przyznaniu lub zwolnieniu adresu."
#: option.c:393
msgid "Run lease-change scripts as this user."
msgstr "Wskazanie użytkownika z którego uprawnieniami będą uruchamiane skrypty."
#: option.c:394
msgid "Read configuration from all the files in this directory."
msgstr "Wczytanie wszystkich plików ze wskazanego katalogu jako konfiguracyjnych."
#: option.c:395
msgid "Log to this syslog facility or file. (defaults to DAEMON)"
msgstr "Wskazanie kanału syslog-a do którego mają trafiać komunikaty (domyślnie: DAEMON)"
#: option.c:396
msgid "Do not use leasefile."
msgstr "Nieużywanie bazy dzierżaw."
#: option.c:397
#, c-format
msgid "Maximum number of concurrent DNS queries. (defaults to %s)"
msgstr "Maksymalna liczba jednocześnie obsługiwanych zapytań DNS (domyślnie: %s)"
#: option.c:398
#, c-format
msgid "Clear DNS cache when reloading %s."
msgstr "Czyszczenie pamięci podręcznej serwera nazw w przypadku ponownego odczytu %s."
#: option.c:399
msgid "Ignore hostnames provided by DHCP clients."
msgstr "Nie zwracanie uwagi na nazwę podawaną przez klienta w przypadku dopasowania wszystkich wymienionych znaczników."
#: option.c:400
msgid "Do NOT reuse filename and server fields for extra DHCP options."
msgstr "Wyłączenie oszczędzania miejsca w pakiecie DHCP przez przesuwanie pól servername i filename do opcji DHCP. Wymusza prostszy tryb budowy pakietu rozwiązując problemy z nieprzystosowanymi klientami DHCP."
#: option.c:401
msgid "Enable integrated read-only TFTP server."
msgstr "Włączenie wbudowanego serwera TFTP (tylko do wysyłania)."
#: option.c:402
msgid "Export files by TFTP only from the specified subtree."
msgstr "Ograniczenie działania serwera TFTP do wskazanego katalogu i podkatalogów. Nazwy z .. są odrzucane, / odnosi się do wskazanego katalogu."
#: option.c:403
msgid "Add client IP address to tftp-root."
msgstr "Doklejanie adresu IP klienta do głównego katalogu TFTP. Jeżeli wynikowy katalog nie istnieje, nadal wykorzystuje się tftp-root."
#: option.c:404
msgid "Allow access only to files owned by the user running dnsmasq."
msgstr "Ograniczenie dostępu do plików przez TFTP do tych, których właścicielem jest użytkownik uruchamiający dnsmasq-a."
#: option.c:405
#, c-format
msgid "Maximum number of conncurrent TFTP transfers (defaults to %s)."
msgstr "Maksymalna liczba jednocześnie obsługiwanych połączeń TFTP (domyślnie %s)."
#: option.c:406
msgid "Disable the TFTP blocksize extension."
msgstr "Wyłączenie możliwości negocjowania wielkości bloku dla przesyłów przez TFTP."
#: option.c:407
msgid "Convert TFTP filenames to lowercase"
msgstr "Konwertowanie nazw plików żądanych przez TFTP do małych liter"
#: option.c:408
msgid "Ephemeral port range for use by TFTP transfers."
msgstr "Wskazanie zakresu portów do użytku TFTP."
#: option.c:409
msgid "Extra logging for DHCP."
msgstr "Włączenie spisywania w logu operacji DHCP."
#: option.c:410
msgid "Enable async. logging; optionally set queue length."
msgstr "Włączenie asynchronicznego zapisywania do logu z ewentualnym wskazaniem długości kolejki."
#: option.c:411
msgid "Stop DNS rebinding. Filter private IP ranges when resolving."
msgstr "Odfiltrowywanie adresów wskazujących na komputery w sieciach wewnętrznych spośród odpowiedzi od zewnętrznych serwerów DNS."
#: option.c:412
msgid "Allow rebinding of 127.0.0.0/8, for RBL servers."
msgstr "Zezwolenie na przekazywanie odpowiedzi w klasie 127.0.0.0/8. Dla serwerów RBL."
#: option.c:413
msgid "Inhibit DNS-rebind protection on this domain."
msgstr "Dezaktywacja zabezpieczenia przed atakami DNS-rebind dla wskazanych domen."
#: option.c:414
msgid "Always perform DNS queries to all servers."
msgstr "Jednoczesne odpytywanie wszystkich serwerów nadrzędnych; klientowi przekazywana jest pierwsza odpowiedź."
#: option.c:415
msgid "Set tag if client includes matching option in request."
msgstr "Ustawienie znacznika jeżeli w żądaniu DHCP pojawi się wskazana opcja, ewentualnie o konkretnej wartości."
#: option.c:416
msgid "Use alternative ports for DHCP."
msgstr "Użycie alternatywnych portów dla usługi DHCP."
#: option.c:417
msgid "Specify NAPTR DNS record."
msgstr "Specyfikacja rekordu DNS NAPTR."
#: option.c:418
msgid "Specify lowest port available for DNS query transmission."
msgstr "Ustawienie dolnej granicy numerów portów do przesyłania zapytań DNS."
#: option.c:419
msgid "Use only fully qualified domain names for DHCP clients."
msgstr "Przechowywanie w serwerze DNS dnsmasq-a tylko w pełni kwalifikowanych nazw zgłaszanych przez klientów DHCP."
#: option.c:420
msgid "Generate hostnames based on MAC address for nameless clients."
msgstr "Generowanie nazw na podstawie MAC-adresów dla klientów bez nazwy."
#: option.c:421
msgid "Use these DHCP relays as full proxies."
msgstr "Traktowanie wskazanych serwerów pośredniczących DHCP jako działających w trybie \"pełnomocnika\" (full-proxy)."
#: option.c:422
msgid "Relay DHCP requests to a remote server"
msgstr "Przekazywanie żądań DHCP do zdalnego serwera"
#: option.c:423
msgid "Specify alias name for LOCAL DNS name."
msgstr "Wskazanie synonimu nazwy komputera lokalnego - znanego z /etc/hosts albo z DHCP."
#: option.c:424
msgid "Prompt to send to PXE clients."
msgstr "Zgłoszenie wysyłane klientom PXE."
#: option.c:425
msgid "Boot service for PXE menu."
msgstr "Składnik menu PXE (--> man)."
#: option.c:426
msgid "Check configuration syntax."
msgstr "Sprawdzenie składni."
#: option.c:427
msgid "Add requestor's MAC address to forwarded DNS queries."
msgstr "Przekazywanie MAC-adresu komputera pytającego w ruchu wychodzącym DNS."
#: option.c:428
msgid "Add requestor's IP subnet to forwarded DNS queries."
msgstr "Zamieszczanie adresu IP pytającego w przekazywanych zapytaniach DNS."
#: option.c:429
msgid "Proxy DNSSEC validation results from upstream nameservers."
msgstr "Przekazywanie wyników weryfikacji DNSSEC z serwerów nadrzędnych."
#: option.c:430
msgid "Attempt to allocate sequential IP addresses to DHCP clients."
msgstr "Zmiana sposobu przydzielania adresów IP na sekwencyjny."
#: option.c:431
msgid "Copy connection-track mark from queries to upstream connections."
msgstr "Zachowanie znacznika połączenia z odebranego zapytania DNS w ruchu zewnętrznym."
#: option.c:432
msgid "Allow DHCP clients to do their own DDNS updates."
msgstr "Zezwolenie klientom DHCP na uaktualnianie DDNS-ów."
#: option.c:433
msgid "Send router-advertisements for interfaces doing DHCPv6"
msgstr "Załączenie anonsowania (RA) na interfejsach serwujących DHCPv6"
#: option.c:434
msgid "Specify DUID_EN-type DHCPv6 server DUID"
msgstr "Określenie DHCPv6 DUID"
#: option.c:435
msgid "Specify host (A/AAAA and PTR) records"
msgstr "Określenie rekordów A/AAAA i PTR"
#: option.c:436
msgid "Specify arbitrary DNS resource record"
msgstr "Określenie rekordu TXT"
#: option.c:437
msgid "Bind to interfaces in use - check for new interfaces"
msgstr "Dynamiczne podpinanie do interfejsów sieciowych"
#: option.c:438
msgid "Export local names to global DNS"
msgstr "Eksportowanie lokalnych nazw hostów do globalnego DNS-a"
#: option.c:439
msgid "Domain to export to global DNS"
msgstr "Domena pod którą będą eksportowane lokalne nazwy"
#: option.c:440
msgid "Set TTL for authoritative replies"
msgstr "Określenie TTL dla odpowiedzi autorytatywnych"
#: option.c:441
msgid "Set authoritive zone information"
msgstr "Określenie danych strefy autorytatywnej (SOA)"
#: option.c:442
msgid "Secondary authoritative nameservers for forward domains"
msgstr "Pomocnicze serwery autorytatywne dla forwardowanych domen"
#: option.c:443
msgid "Peers which are allowed to do zone transfer"
msgstr "Wskazanie serwerów uprawnionych do transferu stref"
#: option.c:444
msgid "Specify ipsets to which matching domains should be added"
msgstr "Wyszczególnienie ipset-ów, do których będą dopisywane adresy IP leżące we wskazanych domenach"
#: option.c:445
msgid "Specify a domain and address range for synthesised names"
msgstr "Wskazanie domeny i zakresu adresów dla generowanych nazw"
#: option.c:446
msgid "Activate DNSSEC validation"
msgstr "Uaktywnienie walidacji DNSSEC"
#: option.c:447
msgid "Specify trust anchor key digest."
msgstr "Wskazanie punktu zaufania dla uwierzytelniania DNSSEC."
#: option.c:448
msgid "Disable upstream checking for DNSSEC debugging."
msgstr "Akceptowanie nieuwiarygodnionych odpowiedzi DNSSEC (ustawienie bitu CD w zapytaniach)."
#: option.c:449
msgid "Ensure answers without DNSSEC are in unsigned zones."
msgstr "Upewnianie się, że odpowiedzi bez DNSSEC pochodzą ze stref niepodpisanych."
#: option.c:450
msgid "Don't check DNSSEC signature timestamps until first cache-reload"
msgstr "Wyłączenie sprawdzania sygnatur czasowych DNSSEC do pierwszego przeładowania pamięci podręcznej."
#: option.c:452
msgid "Specify DHCPv6 prefix class"
msgstr "Określenie prefiksu klasy DHCPv6"
#: option.c:454
msgid "Set priority, resend-interval and router-lifetime"
msgstr "Ustawianie priorytetu, okresu rozsyłania oraz czasu życia rutera (RA)."
#: option.c:455
msgid "Do not log routine DHCP."
msgstr "Wyłączenie logowania zwyczajnego DHCP."
#: option.c:456
msgid "Do not log routine DHCPv6."
msgstr "Wyłączenie logowania zwyczajnego DHCPv6."
#: option.c:457
msgid "Do not log RA."
msgstr "Wyłączenie logowania RA."
#: option.c:458
msgid "Accept queries only from directly-connected networks"
msgstr "Akceptowanie zapytań wyłącznie z sieci podpiętych bezpośrednio."
#: option.c:459
msgid "Detect and remove DNS forwarding loops"
msgstr "Wykrywanie i usuwanie pętli zapytań DNS."
#: option.c:661
#, c-format
msgid ""
"Usage: dnsmasq [options]\n"
"\n"
msgstr ""
"Użycie: dnsmasq [opcje]\n"
"\n"
#: option.c:663
#, c-format
msgid "Use short options only on the command line.\n"
msgstr "W tym systemie w linii poleceń można używać wyłącznie jednoliterowych opcji.\n"
#: option.c:665
#, c-format
msgid "Valid options are:\n"
msgstr "Dostępne opcje:\n"
#: option.c:722 option.c:726
msgid "bad port"
msgstr "nieprawidłowy numer portu"
#: option.c:753 option.c:785
msgid "interface binding not supported"
msgstr "nie ma możliwości dowiązywania do interfejsu"
#: option.c:762 option.c:3494
msgid "bad interface name"
msgstr "nieprawidłowa nazwa interfejsu"
#: option.c:792
msgid "bad address"
msgstr "zły adres"
#: option.c:974
msgid "unsupported encapsulation for IPv6 option"
msgstr "nieobsługiwany rodzaj enkapsulacji opcji IPv6"
#: option.c:988
msgid "bad dhcp-option"
msgstr "błąd w dhcp-option"
#: option.c:1056
msgid "bad IP address"
msgstr "zły adres IP"
#: option.c:1059 option.c:1197 option.c:2812
msgid "bad IPv6 address"
msgstr "zły adres IPv6"
#: option.c:1224 option.c:1318
msgid "bad domain in dhcp-option"
msgstr "nieprawidłowa nazwa domeny w dhcp-option"
#: option.c:1356
msgid "dhcp-option too long"
msgstr "zbyt długa dhcp-option (>255 znaków)"
#: option.c:1363
msgid "illegal dhcp-match"
msgstr "niedopuszczalne dhcp-match"
#: option.c:1425
msgid "illegal repeated flag"
msgstr "wielokrotne użycie opcji niedozwolone (pojawiła się wcześniej w linii poleceń)"
#: option.c:1433
msgid "illegal repeated keyword"
msgstr "wielokrotne użycie opcji niedozwolone (pojawiła się wsześniej w pliku konfiguracyjnym)"
#: option.c:1495 option.c:4092
#, c-format
msgid "cannot access directory %s: %s"
msgstr "brak dostępu do katalogu %s: %s"
#: option.c:1541 tftp.c:493
#, c-format
msgid "cannot access %s: %s"
msgstr "brak dostępu do %s: %s"
#: option.c:1588
msgid "setting log facility is not possible under Android"
msgstr "zmiana log-facility w systemie Android nie jest możliwa"
#: option.c:1597
msgid "bad log facility"
msgstr "nierozpoznany znacznik logów"
#: option.c:1650
msgid "bad MX preference"
msgstr "nieprawidłowa wartość preferencji MX"
#: option.c:1655
msgid "bad MX name"
msgstr "nieprawidłowa nazwa MX"
#: option.c:1669
msgid "bad MX target"
msgstr "nieprawidłowa wartość celu MX"
#: option.c:1681
msgid "cannot run scripts under uClinux"
msgstr "w uClinuksie nie ma możliwości uruchamiania skryptów"
#: option.c:1683
msgid "recompile with HAVE_SCRIPT defined to enable lease-change scripts"
msgstr "żeby mieć możliwość używania skryptów wywoływanych przy zmianie dzierżawy, przekompiluj dnsmasq-a z włączoną flagą HAVE_SCRIPT"
#: option.c:1687
msgid "recompile with HAVE_LUASCRIPT defined to enable Lua scripts"
msgstr "używanie skryptów Lua, wymaga skompilowania dnsmasq-a z flagą HAVE_LUASCRIPT"
#: option.c:1928 option.c:1966 option.c:2015
msgid "bad prefix"
msgstr "zła maska"
#: option.c:2289
msgid "recompile with HAVE_IPSET defined to enable ipset directives"
msgstr "chcąc korzystać z ipsets przekompiluj dnsmasq-a z HAVE_IPSET"
#: option.c:2469
msgid "bad port range"
msgstr "nieprawidłowy zakres numerów portów"
#: option.c:2485
msgid "bad bridge-interface"
msgstr "nieprawidłowa nazwa urządzenia w bridge-interface"
#: option.c:2545
msgid "only one tag allowed"
msgstr "można wskazać tylko jeden znacznik sieci"
#: option.c:2565 option.c:2577 option.c:2683 option.c:2724
msgid "bad dhcp-range"
msgstr "nieprawidłowy zakres dhcp-range"
#: option.c:2592
msgid "inconsistent DHCP range"
msgstr "niespójny zakres adresów DHCP"
#: option.c:2651
msgid "prefix length must be exactly 64 for RA subnets"
msgstr "długość prefiksu musi wynosić dokładnie 64 dla podsieci RA"
#: option.c:2653
msgid "prefix length must be exactly 64 for subnet constructors"
msgstr "długość prefiksu musi wynosić dokładnie 64 dla konstruktorów podsieci"
#: option.c:2657
msgid "prefix length must be at least 64"
msgstr "długość prefiksu musi wynosić co najmniej 64"
#: option.c:2660
msgid "inconsistent DHCPv6 range"
msgstr "niespójny zakres adresów DHCPv6"
#: option.c:2671
msgid "prefix must be zero with \"constructor:\" argument"
msgstr "prefiks musi wynosić zero z argumentem \"constructor:\""
#: option.c:2782 option.c:2830
msgid "bad hex constant"
msgstr "zapis niezgodny z formatem szesnastkowym"
#: option.c:2804
msgid "cannot match tags in --dhcp-host"
msgstr "--dhcp-host nie dopuszcza dopasowywania na podstawie znaczników"
#: option.c:2852
#, c-format
msgid "duplicate dhcp-host IP address %s"
msgstr "powtórzony adres IP %s w specyfikacji dhcp-host"
#: option.c:2910
msgid "bad DHCP host name"
msgstr "niedopuszczalna nazwa komputera w dhcp-host"
#: option.c:2992
msgid "bad tag-if"
msgstr "nieprawidłowa składnia 'tag-if'"
#: option.c:3316 option.c:3710
msgid "invalid port number"
msgstr "nieprawidłowy numer portu"
#: option.c:3378
msgid "bad dhcp-proxy address"
msgstr "zły adres dhcp-proxy"
#: option.c:3404
msgid "Bad dhcp-relay"
msgstr "zły dhcp-relay"
#: option.c:3430
msgid "bad RA-params"
msgstr "nieprawidłowe argumenty RA"
#: option.c:3439
msgid "bad DUID"
msgstr "zły DUID"
#: option.c:3481
msgid "invalid alias range"
msgstr "nieprawidłowy zakres adresów w --alias"
#: option.c:3535
msgid "bad CNAME"
msgstr "zła CNAME"
#: option.c:3540
msgid "duplicate CNAME"
msgstr "powtórzona CNAME"
#: option.c:3560
msgid "bad PTR record"
msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu PTR"
#: option.c:3591
msgid "bad NAPTR record"
msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu NAPTR"
#: option.c:3625
msgid "bad RR record"
msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu RR"
#: option.c:3655
msgid "bad TXT record"
msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu TXT"
#: option.c:3696
msgid "bad SRV record"
msgstr "nieprawidłowy zapis rekordu SRV"
#: option.c:3703
msgid "bad SRV target"
msgstr "nieprawidłowa wartość celu SRV"
#: option.c:3717
msgid "invalid priority"
msgstr "nieprawidłowy priorytet"
#: option.c:3724
msgid "invalid weight"
msgstr "nieprawidłowa waga"
#: option.c:3748
msgid "Bad host-record"
msgstr "nieprawidłowy zapis host-record"
#: option.c:3765
msgid "Bad name in host-record"
msgstr "niedopuszczalna nazwa w host-record"
#: option.c:3826
msgid "bad trust anchor"
msgstr "nieprawidłowa specyfikacja punktu zaufania"
#: option.c:3840
msgid "bad HEX in trust anchor"
msgstr "zły zapis szesnastkowy"
#: option.c:3850
msgid "unsupported option (check that dnsmasq was compiled with DHCP/TFTP/DNSSEC/DBus support)"
msgstr "nieobsługiwana opcja (sprawdź, czy obsługa DHCP/TFTP/DNSSEC/DBus została wkompilowana)"
#: option.c:3909
msgid "missing \""
msgstr "brakuje \""
#: option.c:3966
msgid "bad option"
msgstr "nieprawidłowa opcja"
#: option.c:3968
msgid "extraneous parameter"
msgstr "nadwyżkowy parametr"
#: option.c:3970
msgid "missing parameter"
msgstr "brak parametru"
#: option.c:3972
msgid "illegal option"
msgstr "niedopuszczalna opcja"
#: option.c:3979
msgid "error"
msgstr "błąd"
#: option.c:3981
#, c-format
msgid " at line %d of %s"
msgstr " w linii %d pliku %s"
#: option.c:4045 option.c:4168 tftp.c:667
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "błąd odczytu z pliku %s: %s"
#: option.c:4229 option.c:4265
#, c-format
msgid "read %s"
msgstr "przeczytałem %s"
#: option.c:4331
msgid "junk found in command line"
msgstr "jakieś śmieci w linii poleceń"
#: option.c:4366
#, c-format
msgid "Dnsmasq version %s %s\n"
msgstr "Dnsmasq, wersja %s %s\n"
#: option.c:4367
#, c-format
msgid ""
"Compile time options: %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Wkompilowane opcje %s\n"
"\n"
#: option.c:4368
#, c-format
msgid "This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
msgstr "Autor nie daje ŻADNYCH GWARANCJI egzekwowalnych prawnie.\n"
#: option.c:4369
#, c-format
msgid "Dnsmasq is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
msgstr "Dnsmasq jest wolnym oprogramowaniem, możesz go rozprowadzać\n"
#: option.c:4370
#, c-format
msgid "under the terms of the GNU General Public License, version 2 or 3.\n"
msgstr "na warunkach określonych w GNU General Public Licence, w wersji 2 lub 3.\n"
#: option.c:4381
msgid "try --help"
msgstr "spróbuj: --help"
#: option.c:4383
msgid "try -w"
msgstr "spróbuj: -w"
#: option.c:4385
#, c-format
msgid "bad command line options: %s"
msgstr "nieprawidłowa opcja w linii poleceń %s"
#: option.c:4434
#, c-format
msgid "cannot get host-name: %s"
msgstr "nie można pobrać nazwy hosta: %s"
#: option.c:4462
msgid "only one resolv.conf file allowed in no-poll mode."
msgstr "w trybie no-poll można wskazać najwyżej jeden plik resolv.conf."
#: option.c:4472
msgid "must have exactly one resolv.conf to read domain from."
msgstr "musisz mieć dokładnie jeden plik resolv.conf do odczytu domen."
#: option.c:4475 network.c:1506 dhcp.c:769
#, c-format
msgid "failed to read %s: %s"
msgstr "nie udało się odczytać %s: %s"
#: option.c:4492
#, c-format
msgid "no search directive found in %s"
msgstr "brak wytycznych wyszukiwania w %s"
#: option.c:4513
msgid "there must be a default domain when --dhcp-fqdn is set"
msgstr "w przypadku używania --dhcp-fqdn trzeba wskazać domyślną domenę"
#: option.c:4522
msgid "syntax check OK"
msgstr "składnia sprawdzona, jest prawidłowa"
#: forward.c:114
#, c-format
msgid "failed to send packet: %s"
msgstr "wysyłanie pakietu nie powiodło się: %s"
#: forward.c:574
msgid "discarding DNS reply: subnet option mismatch"
msgstr "odrzucam odpowiedź DNS: nie zgadza się specyfikacja podsieci"
#: forward.c:597
#, c-format
msgid "nameserver %s refused to do a recursive query"
msgstr "serwer nazw %s odmawia wykonania zapytania rekurencyjnego"
#: forward.c:629
#, c-format
msgid "possible DNS-rebind attack detected: %s"
msgstr "prawdopodobnie wykryto atak DNS-rebind: %s"
#: forward.c:1132 forward.c:1663
msgid "Ignoring query from non-local network"
msgstr "Ignorowanie zapytań z sieci pozalokalnych."
#: forward.c:2101
#, c-format
msgid "Maximum number of concurrent DNS queries reached (max: %d)"
msgstr "Osiągnięto graniczną ilość jednocześnie obsługiwanych zapytań DNS (maks: %d)"
#: network.c:715
#, c-format
msgid "failed to create listening socket for %s: %s"
msgstr "nie udało się otworzyć gniazda %s: %s"
#: network.c:1021
#, c-format
msgid "LOUD WARNING: listening on %s may accept requests via interfaces other than %s"
msgstr "UWAGA: nasłuchiwanie na %s może przyjmować żądania przychodzące przez interfejsy inne niż %s"
#: network.c:1028
msgid "LOUD WARNING: use --bind-dynamic rather than --bind-interfaces to avoid DNS amplification attacks via these interface(s)"
msgstr "UWAGA: zastosowanie --bind-dynamic zamiast --bind-interfaces daje ochronę przed atakami wzmocnienia DNS"
#: network.c:1037
#, c-format
msgid "warning: no addresses found for interface %s"
msgstr "uwaga: nie znaleziono adresu interfejsu %s"
#: network.c:1095
#, c-format
msgid "interface %s failed to join DHCPv6 multicast group: %s"
msgstr "interfejs %s nie pozwolił się przyłączyć do grupy rozgłoszeniowej DHCPv6: %s"
#: network.c:1289
#, c-format
msgid "failed to bind server socket for %s: %s"
msgstr "błąd przy przyznawaniu nazwy gniazdu serwera %s: %s"
#: network.c:1444
#, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - local interface"
msgstr "ignorowanie serwera nazw %s - interfejs lokalny"
#: network.c:1455
#, c-format
msgid "ignoring nameserver %s - cannot make/bind socket: %s"
msgstr "ignorowanie serwera nazw %s - nie można utworzyć/dowiązać gniazda: %s"
#: network.c:1468
msgid "unqualified"
msgstr "niekwalifikowane(-a)"
#: network.c:1468
msgid "names"
msgstr "nazwy"
#: network.c:1470
msgid "default"
msgstr "domyślne"
#: network.c:1472
msgid "domain"
msgstr "domeny"
#: network.c:1475
#, c-format
msgid "using local addresses only for %s %s"
msgstr "używam adresów lokalnych tylko dla %s %s"
#: network.c:1477
#, c-format
msgid "using standard nameservers for %s %s"
msgstr "używam standardowych serwerów nazw dla %s %s"
#: network.c:1479
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d for %s %s"
msgstr "używam serwera nazw %s#%d dla %s %s"
#: network.c:1483
#, c-format
msgid "NOT using nameserver %s#%d - query loop detected"
msgstr "NIE używam serwera nazw %s#%d - wykryto pętlę zapytań"
#: network.c:1486
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d(via %s)"
msgstr "używam serwera nazw %s#%d (przez %s)"
#: network.c:1488
#, c-format
msgid "using nameserver %s#%d"
msgstr "używam serwera nazw %s#%d"
#: dnsmasq.c:154
msgid "No trust anchors provided for DNSSEC"
msgstr "Nie wskazano punktów zaufania dla DNSSEC."
#: dnsmasq.c:157
msgid "Cannot reduce cache size from default when DNSSEC enabled"
msgstr "Brak możliwości zmniejszenia pamięci podręcznej poniżej wielkości domyślnej w przypadku używania DNSSEC."
#: dnsmasq.c:159
msgid "DNSSEC not available: set HAVE_DNSSEC in src/config.h"
msgstr "obsługa DNSSEC niedostępna - ustaw HAVE_DNSSEC w src/config.h"
#: dnsmasq.c:165
msgid "TFTP server not available: set HAVE_TFTP in src/config.h"
msgstr "Serwer TFTP nie został wkompilowany -- ustaw HAVE_TFTP w src/config.h"
#: dnsmasq.c:170
msgid "Cannot use --conntrack AND --query-port"
msgstr "--conntrack i --query-port wykluczają się wzajemnie"
#: dnsmasq.c:173
msgid "Conntrack support not available: set HAVE_CONNTRACK in src/config.h"
msgstr "Wsparcie dla przekazywania znaczników połączeń (conntrack) nie zostało wkompilowane - ustaw HAVE_CONNTRACK w src/config.h"
#: dnsmasq.c:178
msgid "asychronous logging is not available under Solaris"
msgstr "zapis do logów w trybie asynchronicznym nie jest dostępny w Solarisie"
#: dnsmasq.c:183
msgid "asychronous logging is not available under Android"
msgstr "zapis do logów w trybie asynchronicznym nie jest dostępny w Androidzie"
#: dnsmasq.c:188
msgid "authoritative DNS not available: set HAVE_AUTH in src/config.h"
msgstr "tryb autorytatywny DNS-a niedostępny - ustaw HAVE_AUTH w src/config.h"
#: dnsmasq.c:193
msgid "Loop detection not available: set HAVE_LOOP in src/config.h"
msgstr "Wykrywanie pętli zapytań nie zostało wkompilowane - ustaw HAVE_LOOP w src/config.h"
#: dnsmasq.c:201
msgid "zone serial must be configured in --auth-soa"
msgstr "za pomocą --auth-soa musi zostać ustawiony numer seryjny strefy"
#: dnsmasq.c:219
msgid "dhcp-range constructor not available on this platform"
msgstr "konstrukcja dhcp-range nie jest dostępna w tym systemie"
#: dnsmasq.c:262
msgid "cannot set --bind-interfaces and --bind-dynamic"
msgstr "--bind-interfaces i --bind-dynamic wzajemnie się wykluczają"
#: dnsmasq.c:265
#, c-format
msgid "failed to find list of interfaces: %s"
msgstr "błąd podczas tworzenia listy interfejsów sieciowych: %s"
#: dnsmasq.c:274
#, c-format
msgid "unknown interface %s"
msgstr "nieznany interfejs %s"
#: dnsmasq.c:330 dnsmasq.c:954
#, c-format
msgid "DBus error: %s"
msgstr "błąd DBus: %s"
#: dnsmasq.c:333
msgid "DBus not available: set HAVE_DBUS in src/config.h"
msgstr "Obsługa DBus nie została wkompilowana -- ustaw HAVE_DBUS w src/config.h"
#: dnsmasq.c:361
#, c-format
msgid "unknown user or group: %s"
msgstr "nieznany użytkownik lub grupa: %s"
#: dnsmasq.c:416
#, c-format
msgid "cannot chdir to filesystem root: %s"
msgstr "nie potrafię wejść do głównego katalogu: %s"
#: dnsmasq.c:653
#, c-format
msgid "started, version %s DNS disabled"
msgstr "uruchomiony, wersja %s, DNS wyłączony"
#: dnsmasq.c:655
#, c-format
msgid "started, version %s cachesize %d"
msgstr "uruchomiony, wersja %s, %d miejsc w pamięci podręcznej"
#: dnsmasq.c:657
#, c-format
msgid "started, version %s cache disabled"
msgstr "uruchomiony, wersja %s, pamięć podręczna wyłączona"
#: dnsmasq.c:659
#, c-format
msgid "compile time options: %s"
msgstr "opcje kompilacji: %s"
#: dnsmasq.c:665
msgid "DBus support enabled: connected to system bus"
msgstr "obsługa DBus włączona, podłączono do serwera DBus"
#: dnsmasq.c:667
msgid "DBus support enabled: bus connection pending"
msgstr "obsługa DBus włączona, trwa podłączanie do serwera DBus"
#: dnsmasq.c:672
msgid "DNS service limited to local subnets"
msgstr "usługa DNS ograniczona do lokalnych podsieci"
#: dnsmasq.c:677
msgid "DNSSEC validation enabled"
msgstr "walidacja DNSSEC włączona"
#: dnsmasq.c:679
msgid "DNSSEC signature timestamps not checked until first cache reload"
msgstr "sprawdzanie sygnatur czasowych DNSSEC wyłączone do czasu przeładowania pamięci podręcznej"
#: dnsmasq.c:684
#, c-format
msgid "warning: failed to change owner of %s: %s"
msgstr "UWAGA! Nie udało się zmienić użytkownika pliku %s: %s"
#: dnsmasq.c:688
msgid "setting --bind-interfaces option because of OS limitations"
msgstr "ustawiam --bind-interfaces z powodu ograniczeń systemu operacyjnego"
#: dnsmasq.c:698
#, c-format
msgid "warning: interface %s does not currently exist"
msgstr "uwaga: interfejs %s nie jest włączony"
#: dnsmasq.c:703
msgid "warning: ignoring resolv-file flag because no-resolv is set"
msgstr "uwaga: ignoruję opcję resolv-file, ponieważ wybrano tryb no-resolv"
#: dnsmasq.c:706
msgid "warning: no upstream servers configured"
msgstr "uwaga: nie wskazano nadrzędnych serwerów DNS"
#: dnsmasq.c:710
#, c-format
msgid "asynchronous logging enabled, queue limit is %d messages"
msgstr "włączono asynchroniczny tryb zapisu do logów z kolejką na %d komunikatów"
#: dnsmasq.c:731
msgid "IPv6 router advertisement enabled"
msgstr "anonsowanie rutera IPv6 włączone"
#: dnsmasq.c:736
#, c-format
msgid "DHCP, sockets bound exclusively to interface %s"
msgstr "DHCP, gniazda dowiązane na wyłączność interfejsowi %s"
#: dnsmasq.c:753
msgid "root is "
msgstr "z głównym katalogiem w "
#: dnsmasq.c:753
msgid "enabled"
msgstr "włączony"
#: dnsmasq.c:755
msgid "secure mode"
msgstr "w trybie bezpiecznym"
#: dnsmasq.c:781
#, c-format
msgid "restricting maximum simultaneous TFTP transfers to %d"
msgstr "ograniczam ilość jednoczesnych przesłań TFTP do %d"
#: dnsmasq.c:956
msgid "connected to system DBus"
msgstr "podłączono do DBus-a"
#: dnsmasq.c:1106
#, c-format
msgid "cannot fork into background: %s"
msgstr "nie potrafię przełączyć się do pracy w tle: %s"
#: dnsmasq.c:1109
#, c-format
msgid "failed to create helper: %s"
msgstr "nie udało się utworzyć procesu pomocniczego: %s"
#: dnsmasq.c:1112
#, c-format
msgid "setting capabilities failed: %s"
msgstr "nie powiodło się ustawianie ograniczeń (capabilities): %s"
#: dnsmasq.c:1115
#, c-format
msgid "failed to change user-id to %s: %s"
msgstr "nie udało się zmienić użytkownika procesu na %s: %s"
#: dnsmasq.c:1118
#, c-format
msgid "failed to change group-id to %s: %s"
msgstr "nie udało się zmienić grupy procesu na %s: %s"
#: dnsmasq.c:1121
#, c-format
msgid "failed to open pidfile %s: %s"
msgstr "nie udało się otworzyć pliku z PID-em %s: %s"
#: dnsmasq.c:1124
#, c-format
msgid "cannot open log %s: %s"
msgstr "nie udało się otworzyć logu %s: %s"
#: dnsmasq.c:1127
#, c-format
msgid "failed to load Lua script: %s"
msgstr "nie udało się wczytać skryptu Lua: %s"
#: dnsmasq.c:1130
#, c-format
msgid "TFTP directory %s inaccessible: %s"
msgstr "katalog TFTP %s nie jest dostępny: %s"
#: dnsmasq.c:1151
msgid "now checking DNSSEC signature timestamps"
msgstr "trwa sprawdzanie sygnatur czasowych podpisów DNSSEC"
#: dnsmasq.c:1218
#, c-format
msgid "script process killed by signal %d"
msgstr "skrypt został zabity sygnałem %d"
#: dnsmasq.c:1222
#, c-format
msgid "script process exited with status %d"
msgstr "skrypt zakończył się z kodem powrotu %d"
#: dnsmasq.c:1226
#, c-format
msgid "failed to execute %s: %s"
msgstr "nie udało się uruchomić %s: %s"
#: dnsmasq.c:1281
msgid "exiting on receipt of SIGTERM"
msgstr "zakończyłem działanie z powodu odebrania SIGTERM"
#: dnsmasq.c:1309
#, c-format
msgid "failed to access %s: %s"
msgstr "brak dostępu do %s: %s"
#: dnsmasq.c:1339
#, c-format
msgid "reading %s"
msgstr "czytanie %s"
#: dnsmasq.c:1350
#, c-format
msgid "no servers found in %s, will retry"
msgstr "w %s nie znalazłem serwerów, spróbuję ponownie później"
#: dhcp.c:53
#, c-format
msgid "cannot create DHCP socket: %s"
msgstr "nie udało się utworzyć gniazda dla DHCP: %s"
#: dhcp.c:68
#, c-format
msgid "failed to set options on DHCP socket: %s"
msgstr "błąd podczas ustawiania opcji gniazda DHCP: %s"
#: dhcp.c:89
#, c-format
msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCP socket: %s"
msgstr "nie udało się ustawić SO_REUSE{ADDR|PORT} gniazda DHCP: %s"
#: dhcp.c:101
#, c-format
msgid "failed to bind DHCP server socket: %s"
msgstr "błąd przy przyznawaniu nazwy gniazdu serwera DHCP: %s"
#: dhcp.c:127
#, c-format
msgid "cannot create ICMP raw socket: %s."
msgstr "nie udało się utworzyć surowego gniazda ICMP: %s."
#: dhcp.c:239
#, c-format
msgid "unknown interface %s in bridge-interface"
msgstr "nieznany interfejs %s w bridge-u"
#: dhcp.c:278
#, c-format
msgid "DHCP packet received on %s which has no address"
msgstr "żądanie DHCP odebrano na interfejsie %s, który nie ma adresu"
#: dhcp.c:408
#, c-format
msgid "ARP-cache injection failed: %s"
msgstr "uzupełnienie pamięci podręcznej ARP nie powiodło się: %s"
#: dhcp.c:506
#, c-format
msgid "DHCP range %s -- %s is not consistent with netmask %s"
msgstr "zakres adresów DHCP %s -- %s jest niespójny z maską sieci %s"
#: dhcp.c:807
#, c-format
msgid "bad line at %s line %d"
msgstr "zła zawartość pliku %s, w linii %d"
#: dhcp.c:850
#, c-format
msgid "ignoring %s line %d, duplicate name or IP address"
msgstr "w %s pomijam linię %d -- powtórzona nazwa lub adres IP"
#: dhcp.c:994 rfc3315.c:2089
#, c-format
msgid "DHCP relay %s -> %s"
msgstr "przekazywanie DHCP %s -> %s"
#: lease.c:61
#, c-format
msgid "cannot open or create lease file %s: %s"
msgstr "nie potrafię otworzyć albo utworzyć pliku dzierżaw %s: %s"
#: lease.c:134
msgid "too many stored leases"
msgstr "zbyt duża ilość zapisanych dzierżaw"
#: lease.c:165
#, c-format
msgid "cannot run lease-init script %s: %s"
msgstr "nie potrafię uruchomić skryptu %s: %s"
#: lease.c:171
#, c-format
msgid "lease-init script returned exit code %s"
msgstr "skrypt zakończył się z kodem powrotu %s"
#: lease.c:342
#, c-format
msgid "failed to write %s: %s (retry in %us)"
msgstr "błąd zapisu do %s: %s (spróbuję ponownie za %us)"
#: lease.c:906
#, c-format
msgid "Ignoring domain %s for DHCP host name %s"
msgstr "Nie uwzględniam części domenowej (%s) dla komputera %s"
#: rfc2131.c:342
#, c-format
msgid "no address range available for DHCP request %s %s"
msgstr "nie zdefiniowano zakresu adresów odpowiedniego dla żądania %s %s"
#: rfc2131.c:343
msgid "with subnet selector"
msgstr "z wyborem podsieci"
#: rfc2131.c:343
msgid "via"
msgstr "przez"
#: rfc2131.c:355
#, c-format
msgid "%u available DHCP subnet: %s/%s"
msgstr "%u dostępna podsieć DHCP: %s/%s"
#: rfc2131.c:358 rfc3315.c:300
#, c-format
msgid "%u available DHCP range: %s -- %s"
msgstr "%u dostępny zakres adresów DHCP: %s -- %s"
#: rfc2131.c:469
#, c-format
msgid "%u vendor class: %s"
msgstr "%u klasa dostawcy: %s"
#: rfc2131.c:471
#, c-format
msgid "%u user class: %s"
msgstr "%u klasa użytkownika: %s"
#: rfc2131.c:498
msgid "disabled"
msgstr "wyłączony(a)"
#: rfc2131.c:539 rfc2131.c:967 rfc2131.c:1385 rfc3315.c:602 rfc3315.c:823
#: rfc3315.c:1095
msgid "ignored"
msgstr "ignoruję"
#: rfc2131.c:554 rfc2131.c:1205 rfc3315.c:873
msgid "address in use"
msgstr "adres jest w użyciu"
#: rfc2131.c:568 rfc2131.c:1021
msgid "no address available"
msgstr "brak dostępnego adresu"
#: rfc2131.c:575 rfc2131.c:1168
msgid "wrong network"
msgstr "nieprawidłowa sieć"
#: rfc2131.c:590
msgid "no address configured"
msgstr "brak skonfigurowanego adresu"
#: rfc2131.c:596 rfc2131.c:1218
msgid "no leases left"
msgstr "brak wolnych dzierżaw"
#: rfc2131.c:691 rfc3315.c:475
#, c-format
msgid "%u client provides name: %s"
msgstr "klient %u przedstawia się jako %s"
#: rfc2131.c:796
msgid "PXE BIS not supported"
msgstr "PXE BIS nie jest obsługiwane"
#: rfc2131.c:935 rfc3315.c:1189
#, c-format
msgid "disabling DHCP static address %s for %s"
msgstr "wyłączam statyczne przypisanie adresu %s dla %s"
#: rfc2131.c:956
msgid "unknown lease"
msgstr "nieznana dzierżawa"
#: rfc2131.c:990
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is leased to %s"
msgstr "nie proponuję zakładanego w konfiguracji adresu %s, bo jest on już wydzierżawiony komputerowi %s"
#: rfc2131.c:1000
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it is in use by the server or relay"
msgstr "nie proponuję zakładanego w konfiguracji adresu %s, bo używa go któryś z serwerów"
#: rfc2131.c:1003
#, c-format
msgid "not using configured address %s because it was previously declined"
msgstr "nie proponuję zakładanego w konfiguracji adresu %s, bo już poprzednio został odrzucony"
#: rfc2131.c:1019 rfc2131.c:1211
msgid "no unique-id"
msgstr "brak unikalnego id"
#: rfc2131.c:1106
msgid "wrong server-ID"
msgstr "nieprawidłowy identyfikator serwera (server-ID)"
#: rfc2131.c:1125
msgid "wrong address"
msgstr "błędny adres"
#: rfc2131.c:1143 rfc3315.c:969
msgid "lease not found"
msgstr "dzierżawa nieznaleziona"
#: rfc2131.c:1176
msgid "address not available"
msgstr "adres niedostępny"
#: rfc2131.c:1187
msgid "static lease available"
msgstr "dostępna statyczna dzierżawa"
#: rfc2131.c:1191
msgid "address reserved"
msgstr "adres zarezerwowany"
#: rfc2131.c:1199
#, c-format
msgid "abandoning lease to %s of %s"
msgstr "porzucam przypisanie do %s nazwy %s"
#: rfc2131.c:1712
#, c-format
msgid "%u bootfile name: %s"
msgstr "%u nazwa pliku bootowania: %s"
#: rfc2131.c:1721
#, c-format
msgid "%u server name: %s"
msgstr "%u nazwa serwera: %s"
#: rfc2131.c:1729
#, c-format
msgid "%u next server: %s"
msgstr "%u następny serwer: %s"
#: rfc2131.c:1732
#, c-format
msgid "%u broadcast response"
msgstr "%u odpowiedź rozgłoszeniowa"
#: rfc2131.c:1795
#, c-format
msgid "cannot send DHCP/BOOTP option %d: no space left in packet"
msgstr "nie mam możliwości wysłania opcji %d DHCP/BOOTP: niedostateczna ilość miejsca w pakiecie"
#: rfc2131.c:2036
msgid "PXE menu too large"
msgstr "menu PXE zbyt duże"
#: rfc2131.c:2173 rfc3315.c:1456
#, c-format
msgid "%u requested options: %s"
msgstr "%u zażądano: %s"
#: rfc2131.c:2453
#, c-format
msgid "cannot send RFC3925 option: too many options for enterprise number %d"
msgstr "nie mogę wysłać opcji RFC3925: za długi łańcuch opcji przy numerze %d"
#: netlink.c:77
#, c-format
msgid "cannot create netlink socket: %s"
msgstr "nie potrafię utworzyć połączenia netlink %s"
#: netlink.c:347
#, c-format
msgid "netlink returns error: %s"
msgstr "wystąpił błąd w połączeniu netlink %s"
#: dbus.c:171
msgid "attempt to set an IPv6 server address via DBus - no IPv6 support"
msgstr "próba ustawienia adresu IPv6 serwera przez DBus, ale brak obsługi IPv6"
#: dbus.c:500
msgid "setting upstream servers from DBus"
msgstr "ustawiam adresy serwerów nadrzędnych na podstawie informacji odebranych z DBus"
#: dbus.c:547
msgid "could not register a DBus message handler"
msgstr "nie można zarejestrować uchwytu DBus"
#: bpf.c:263
#, c-format
msgid "cannot create DHCP BPF socket: %s"
msgstr "nie potrafię utworzyć gniazda DHCP BPF: %s"
#: bpf.c:291
#, c-format
msgid "DHCP request for unsupported hardware type (%d) received on %s"
msgstr "żądanie DHCP od urządzenia nieobsługiwanego typu (%d) odebrano na %s"
#: bpf.c:376
#, c-format
msgid "cannot create PF_ROUTE socket: %s"
msgstr "nie udało się utworzyć gniazda PF_ROUTE: %s"
#: bpf.c:397
msgid "Unknown protocol version from route socket"
msgstr "Nieznana wersja protokołu."
#: helper.c:153
msgid "lease() function missing in Lua script"
msgstr "w skrypcie Lua brak funkcji lease()"
#: tftp.c:309
msgid "unable to get free port for TFTP"
msgstr "brak wolnego portu dla usługi TFTP"
#: tftp.c:325
#, c-format
msgid "unsupported request from %s"
msgstr "nieobsługiwane żądanie od komputera %s"
#: tftp.c:439
#, c-format
msgid "file %s not found"
msgstr "plik %s nie został znaleziony"
#: tftp.c:548
#, c-format
msgid "error %d %s received from %s"
msgstr "błąd %d %s odebrano od %s"
#: tftp.c:590
#, c-format
msgid "failed sending %s to %s"
msgstr "błąd wysyłania pliku %s do komputera %s"
#: tftp.c:590
#, c-format
msgid "sent %s to %s"
msgstr "plik %s przesłano do %s"
#: log.c:190
#, c-format
msgid "overflow: %d log entries lost"
msgstr "przepełnienie: stracono %d wpisów do logów"
#: log.c:268
#, c-format
msgid "log failed: %s"
msgstr "nie udało się zapisać komunikatów do %s"
#: log.c:472
msgid "FAILED to start up"
msgstr "BŁĄD: nie udało się uruchomić dnsmasq-a"
#: conntrack.c:65
#, c-format
msgid "Conntrack connection mark retrieval failed: %s"
msgstr "Nie udało się odcztać znacznika połączenia (conntrack): %s"
#: dhcp6.c:59
#, c-format
msgid "cannot create DHCPv6 socket: %s"
msgstr "nie udało się utworzyć gniazda dla DHCPv6: %s"
#: dhcp6.c:80
#, c-format
msgid "failed to set SO_REUSE{ADDR|PORT} on DHCPv6 socket: %s"
msgstr "nie udało się ustawić SO_REUSE{ADDR|PORT} gniazda DHCPv6: %s"
#: dhcp6.c:92
#, c-format
msgid "failed to bind DHCPv6 server socket: %s"
msgstr "dowiązywanie gniazda serwera DHCPv6 zakończone niepowodzeniem: %s"
#: rfc3315.c:157
#, c-format
msgid "no address range available for DHCPv6 request from relay at %s"
msgstr "nie zdefiniowano zakresu adresów odpowiedniego dla żądania DHCPv6 przekazanego przez %s"
#: rfc3315.c:166
#, c-format
msgid "no address range available for DHCPv6 request via %s"
msgstr "nie zdefiniowano zakresu adresów odpowiedniego dla żądania DHCPv6 od %s"
#: rfc3315.c:297
#, c-format
msgid "%u available DHCPv6 subnet: %s/%d"
msgstr "%u dostępna podsieć DHCPv6: %s/%d"
#: rfc3315.c:379
#, c-format
msgid "%u vendor class: %u"
msgstr "%u klasa dostawcy: %u"
#: rfc3315.c:427
#, c-format
msgid "%u client MAC address: %s"
msgstr "adres MAC klienta %u: %s"
#: rfc3315.c:659
#, c-format
msgid "unknown prefix-class %d"
msgstr "nieznana klasa sieci %d"
#: rfc3315.c:791 rfc3315.c:913
msgid "success"
msgstr "udane"
#: rfc3315.c:806 rfc3315.c:808 rfc3315.c:921 rfc3315.c:923
msgid "no addresses available"
msgstr "brak wolnych adresów"
#: rfc3315.c:865
msgid "address unavailable"
msgstr "adres niedostępny"
#: rfc3315.c:900
msgid "not on link"
msgstr "poza zasięgiem"
#: rfc3315.c:973 rfc3315.c:1151 rfc3315.c:1228
msgid "no binding found"
msgstr "brak powiązania"
#: rfc3315.c:1011
msgid "deprecated"
msgstr "przestarzały"
#: rfc3315.c:1016
msgid "address invalid"
msgstr "niepoprawny adres"
#: rfc3315.c:1061
msgid "confirm failed"
msgstr "brak potwierdzenia"
#: rfc3315.c:1072
msgid "all addresses still on link"
msgstr "wszystkie adresy ciągle w użyciu"
#: rfc3315.c:1160
msgid "release received"
msgstr "adres został zwolniony"
#: rfc3315.c:2080
msgid "Cannot multicast to DHCPv6 server without correct interface"
msgstr "Nie mogę rozesłać do serwerów DHCPv6 nie mając prawidłowego interfejsu"
#: dhcp-common.c:145
#, c-format
msgid "Ignoring duplicate dhcp-option %d"
msgstr "Pomijam powtórzoną dhcp-option %d"
#: dhcp-common.c:222
#, c-format
msgid "%u tags: %s"
msgstr "%u cechy: %s"
#: dhcp-common.c:407
#, c-format
msgid "%s has more than one address in hostsfile, using %s for DHCP"
msgstr "do komputera o nazwie %s pasuje więcej niż jeden adres, w odpowiedzi DHCP wysyłam %s"
#: dhcp-common.c:430
#, c-format
msgid "duplicate IP address %s (%s) in dhcp-config directive"
msgstr "powtórzenie adresu IP %s (%s) w opcji dhcp-config"
#: dhcp-common.c:494
#, c-format
msgid "failed to set SO_BINDTODEVICE on DHCP socket: %s"
msgstr "nie udało się ustawić SO_BINDTODEVICE gniazda DHCP: %s"
#: dhcp-common.c:615
#, c-format
msgid "Known DHCP options:\n"
msgstr "Znane opcje DHCP:\n"
#: dhcp-common.c:626
#, c-format
msgid "Known DHCPv6 options:\n"
msgstr "Rozpoznawane opcje DHCPv6:\n"
#: dhcp-common.c:823
msgid ", prefix deprecated"
msgstr ", przestarzały prefiks"
#: dhcp-common.c:826
#, c-format
msgid ", lease time "
msgstr ", czas dzierżawy "
#: dhcp-common.c:868
#, c-format
msgid "%s stateless on %s%.0s%.0s%s"
msgstr "%s bezstanowy na %s%.0s%.0s%s"
#: dhcp-common.c:870
#, c-format
msgid "%s, static leases only on %.0s%s%s%.0s"
msgstr "%s, wyłącznie statyczne dzierżawy na %.0s%s%s%.0s"
#: dhcp-common.c:872
#, c-format
msgid "%s, proxy on subnet %.0s%s%.0s%.0s"
msgstr "%s, wykryto pośrednika na podsieci %.0s%s%.0s%.0s"
#: dhcp-common.c:873
#, c-format
msgid "%s, IP range %s -- %s%s%.0s"
msgstr "%s, zakres IP %s -- %s%s%.0s"
#: dhcp-common.c:886
#, c-format
msgid "DHCPv4-derived IPv6 names on %s%s"
msgstr "pochodzące z DHCPv4 nazwy IPv6 na %s%s"
#: dhcp-common.c:889
#, c-format
msgid "router advertisement on %s%s"
msgstr "anonsowanie rutera na %s%s"
#: dhcp-common.c:900
#, c-format
msgid "DHCP relay from %s to %s via %s"
msgstr "przekazywanie DHCP z %s do %s za pomocą %s"
#: dhcp-common.c:902
#, c-format
msgid "DHCP relay from %s to %s"
msgstr "przekazywanie DHCP z %s do %s"
#: radv.c:98
#, c-format
msgid "cannot create ICMPv6 socket: %s"
msgstr "nie udało się utworzyć gniazda dla ICMPv6: %s"
#: auth.c:429
#, c-format
msgid "ignoring zone transfer request from %s"
msgstr "ignoruję żądanie transferu strefy od %s"
#: ipset.c:95
#, c-format
msgid "failed to find kernel version: %s"
msgstr "niezgodna wersja jądra: %s"
#: ipset.c:114
#, c-format
msgid "failed to create IPset control socket: %s"
msgstr "nie powiodło się otwieranie gniazda sterującego IPset: %s"
#: blockdata.c:58
#, c-format
msgid "DNSSEC memory in use %u, max %u, allocated %u"
msgstr "DNSSEC: zużycie pamięci %u, maks. %u, przydzielona %u"
#: tables.c:76
msgid "error: fill_addr missused"
msgstr "błąd: niepoprawnie użyty fill_addr"
#: tables.c:105
#, c-format
msgid "failed to access pf devices: %s"
msgstr "brak dostępu do /dev/pf (filtra pakietów): %s"
#: tables.c:119
#, c-format
msgid "warning: no opened pf devices %s"
msgstr "uwaga: brak otwartych filtrów pakietów %s"
#: tables.c:127
#, c-format
msgid "error: cannot use table name %s"
msgstr "błąd: nie potrafię użyć nazwy tablicy %s"
#: tables.c:135
#, c-format
msgid "error: cannot strlcpy table name %s"
msgstr "błąd: nie potrafię strlcpy nazwy tablicy %s"
#: tables.c:141
#, c-format
msgid "warning: pfr_add_tables: %s(%d)"
msgstr "uwaga: pfr_add_tables: %s(%d)"
#: tables.c:147
msgid "info: table created"
msgstr "info: tablica utworzona"
#: tables.c:158
#, c-format
msgid "warning: DIOCR%sADDRS: %s"
msgstr "uwaga: DIOCR%sADDRS: %s"
#: tables.c:162
#, c-format
msgid "%d addresses %s"
msgstr "%d adresów %s"
#~ msgid "Always send frequent router-advertisements"
#~ msgstr "Rozsyłanie wielokrotne anonsów rutera (RA)"
#~ msgid "no interface with address %s"
#~ msgstr "brak interfejsu z adresem %s"
#~ msgid "duplicate IP address %s in dhcp-config directive."
#~ msgstr "powtórzony adres IP (%s) w parametrze dhcp-config"
#, fuzzy
#~ msgid "Specify path to Lua script (no default)."
#~ msgstr "Określenie ścieżki do pliku PID (domyślnie: %s)."
#~ msgid "only one dhcp-hostsfile allowed"
#~ msgstr "można wskazać tylko jeden plik dhcp-hostsfile"
#~ msgid "only one dhcp-optsfile allowed"
#~ msgstr "można wskazać tylko jeden plik dhcp-optsfile"
#~ msgid "files nested too deep in %s"
#~ msgstr "zbyt duże zagłębienie plików w %s"
#~ msgid "TXT record string too long"
#~ msgstr "zbyt długi rekord TXT"
#~ msgid "failed to set IPV6 options on listening socket: %s"
#~ msgstr "błąd ustawiania opcji IPV6 na nasłuchującym gnieździe: %s"
#~ msgid "failed to bind listening socket for %s: %s"
#~ msgstr "błąd przy przyznawaniu nazwy gniazdu %s: %s"