blob: 070c7ad4152d2e63e7f8f9f59f6ea1e4eef4241a [file] [log] [blame]
{ 0xe510124c, "sleep" },
{ 0xe5101284, "jiffies" },
{ 0xe51033c8, "IRQ_0" },
{ 0xe51033cc, "IRQ_1" },
{ 0xe51033d0, "IRQ_2" },
{ 0xe51033d4, "IRQ_3" },
{ 0xe51033d8, "IRQ_4" },
{ 0xe51033dc, "IRQ_5" },
{ 0xe51033e0, "IRQ_6" },
{ 0xe51033e4, "IRQ_7" },
{ 0xe51033e8, "IRQ_8" },
{ 0xe51033ec, "IRQ_9" },
{ 0xe51033f0, "IRQ_10" },
{ 0xe51033f4, "IRQ_11" },
{ 0xe51033f8, "IRQ_12" },
{ 0xe51033fc, "IRQ_13" },
{ 0xe5103400, "IRQ_14" },
{ 0xe5103404, "IRQ_15" },
{ 0xe5103408, "IRQ_16" },
{ 0xe510340c, "IRQ_17" },
{ 0xe5103410, "IRQ_18" },
{ 0xe5103414, "IRQ_19" },
{ 0xe5103424, "task_alive_counters[0]" },
{ 0xe5103428, "task_alive_counters[1]" },
{ 0xe510342c, "task_alive_counters[2]" },
{ 0xe5103430, "task_alive_counters[3]" },
{ 0xe5103434, "task_alive_counters[4]" },
{ 0xe5103438, "task_alive_counters[5]" },
{ 0xe510343c, "task_alive_counters[6]" },
{ 0xe5103440, "task_alive_counters[7]" },
{ 0xe5103444, "task_alive_counters[8]" },
{ 0xe5103448, "task_alive_counters[9]" },
{ 0xe510344c, "task_alive_counters[10]" },
{ 0xe5103450, "task_alive_counters[11]" },
{ 0xe5103454, "task_alive_counters[12]" },
{ 0xe5103458, "task_alive_counters[13]" },
{ 0xe510345c, "task_alive_counters[14]" },
{ 0xe5103460, "task_alive_counters[15]" },
{ 0xe5103464, "task_alive_counters[16]" },
{ 0xe5103468, "task_alive_counters[17]" },
{ 0xe510346c, "task_alive_counters[18]" },
{ 0xe5103470, "task_alive_counters[19]" },
{ 0xe5103474, "task_false_trigger[0]" },
{ 0xe5103478, "task_false_trigger[1]" },
{ 0xe510347c, "task_false_trigger[2]" },
{ 0xe5103480, "task_false_trigger[3]" },
{ 0xe5103484, "task_false_trigger[4]" },
{ 0xe5103488, "task_false_trigger[5]" },
{ 0xe510348c, "task_false_trigger[6]" },
{ 0xe5103490, "task_false_trigger[7]" },
{ 0xe5103494, "task_false_trigger[8]" },
{ 0xe5103498, "task_false_trigger[9]" },
{ 0xe510349c, "task_false_trigger[10]" },
{ 0xe51034a0, "task_false_trigger[11]" },
{ 0xe51034a4, "task_false_trigger[12]" },
{ 0xe51034a8, "task_false_trigger[13]" },
{ 0xe51034ac, "task_false_trigger[14]" },
{ 0xe51034b0, "task_false_trigger[15]" },
{ 0xe51034b4, "task_false_trigger[16]" },
{ 0xe51034b8, "task_false_trigger[17]" },
{ 0xe51034bc, "task_false_trigger[18]" },
{ 0xe51034c0, "task_false_trigger[19]" },
{ 0xe51034c4, "tqew_ac[0]" },
{ 0xe51034c8, "tqew_ac[1]" },
{ 0xe51034cc, "tqew_ac[2]" },
{ 0xe51034d0, "tqew_ac[3]" },
{ 0xe51034d4, "tqew_ac_avail[0]" },
{ 0xe51034d8, "tqew_ac_avail[1]" },
{ 0xe51034dc, "tqew_ac_avail[2]" },
{ 0xe51034e0, "tqew_ac_avail[3]" },
{ 0xe51034e4, "tqew_air_humble" },
{ 0xe51034e8, "tqew_air_suppress" },
{ 0xe51034ec, "tqew_air_use_idletime" },
{ 0xe51034f0, "tqew_air_dequeue_only" },
{ 0xe51034f4, "tqew_pkt_pending_for_txdone" },
{ 0xe51034f8, "tqew_descr_alloc_fail" },
{ 0xe51034fc, "tqew_ring_alloc_fail" },
{ 0xe5103500, "tqew_pop_alloc_fail" },
{ 0xe5103504, "tqew_pop_sw_limit" },
{ 0xe5103508, "tqew_pop_empty" },
{ 0xe510350c, "tqew_available_set" },
{ 0xe5103510, "tqew_available_reset" },
{ 0xe5103514, "tqew_rx" },
{ 0xe5103518, "tqew_drop" },
{ 0xe510351c, "tqew_free" },
{ 0xe5103520, "tqew_buf_invalid" },
{ 0xe5103524, "wmac_tx_done[0]" },
{ 0xe5103528, "wmac_tx_done[1]" },
{ 0xe510352c, "wmac_tx_done[2]" },
{ 0xe5103530, "wmac_tx_done[3]" },
{ 0xe5103534, "agg_aggregate_flag" },
{ 0xe5103538, "agg_aggressive_agg" },
{ 0xe510353c, "hdrs_available_recent_min" },
{ 0xe5103540, "agg_states[0]" },
{ 0xe5103544, "agg_states[1]" },
{ 0xe5103548, "agg_states[2]" },
{ 0xe510354c, "agg_states[3]" },
{ 0xe5103550, "agg_states[4]" },
{ 0xe5103554, "ethq_push" },
{ 0xe5103558, "ethq_pop" },
{ 0xe510355c, "agg_aggregate_mpdu" },
{ 0xe5103560, "agg_aggregate_msdu" },
{ 0xe5103564, "agg_singleton_mpdu" },
{ 0xe5103568, "agg_singleton_mgmt" },
{ 0xe510356c, "agg_singleton_ctl" },
{ 0xe5103570, "agg_singleton_probe" },
{ 0xe5103574, "agg_4K_amsdu" },
{ 0xe5103578, "agg_8K_amsdu" },
{ 0xe510357c, "agg_11K_amsdu" },
{ 0xe5103580, "tx_feedback_success" },
{ 0xe5103584, "tx_feedback_fail" },
{ 0xe5103588, "tx_done_status_success" },
{ 0xe510358c, "tx_done_status_timeout" },
{ 0xe5103590, "tx_done_status_xretry" },
{ 0xe5103594, "tx_done_status_timeout_xretry" },
{ 0xe5103598, "tx_done_pkt_chain_reset" },
{ 0xe510359c, "tx_done_pkt_chain_success" },
{ 0xe51035a0, "tx_done_pkt_chain_drop_tid_down" },
{ 0xe51035a4, "tx_done_pkt_chain_drop_xattempts" },
{ 0xe51035a8, "tx_done_singleton_finish" },
{ 0xe51035ac, "tx_done_singleton_swretry" },
{ 0xe51035b0, "tx_done_aggregate_finish" },
{ 0xe51035b4, "tx_done_aggregate_hwretry" },
{ 0xe51035b8, "tx_done_aggregate_swretry" },
{ 0xe51035bc, "tx_done_mpdu_swretry" },
{ 0xe51035c0, "tx_sample" },
{ 0xe51035c4, "tx_bw_sample" },
{ 0xe51035c8, "tx_swretry_lower_bw" },
{ 0xe51035cc, "tx_swretry_agg_exceed" },
{ 0xe51035d0, "tx_scale_base_20m" },
{ 0xe51035d4, "tx_scale_base_40m" },
{ 0xe51035d8, "tx_scale_base_80m" },
{ 0xe51035dc, "tx_scale_max" },
{ 0xe51035e0, "tx_scale_overstep" },
{ 0xe51035e4, "alloc_tqew_fast" },
{ 0xe51035e8, "free_tqew_fast" },
{ 0xe51035ec, "alloc_tqew_slow" },
{ 0xe51035f0, "free_tqew_slow" },
{ 0xe51035f4, "alloc_tqew_local" },
{ 0xe51035f8, "free_tqew_local" },
{ 0xe51035fc, "alloc_hdr_fast" },
{ 0xe5103600, "free_hdr_fast" },
{ 0xe5103604, "alloc_hdr_slow" },
{ 0xe5103608, "free_hdr_slow" },
{ 0xe510360c, "alloc_msdu_hdr_failed" },
{ 0xe5103610, "alloc_mpdu_hdr_failed" },
{ 0xe5103614, "alloc_tid_superfast" },
{ 0xe5103618, "free_tid_superfast" },
{ 0xe510361c, "alloc_tid_fast" },
{ 0xe5103620, "free_tid_fast" },
{ 0xe5103624, "alloc_tid_slow" },
{ 0xe5103628, "free_tid_slow" },
{ 0xe510362c, "alloc_node_rate_fast" },
{ 0xe5103630, "free_node_rate_fast" },
{ 0xe5103634, "alloc_node_rate_slow" },
{ 0xe5103638, "free_node_rate_slow" },
{ 0xe510363c, "alloc_node_superfast" },
{ 0xe5103640, "free_node_superfast" },
{ 0xe5103644, "alloc_node_fast" },
{ 0xe5103648, "free_node_fast" },
{ 0xe510364c, "alloc_fcs" },
{ 0xe5103650, "free_fcs" },
{ 0xe5103654, "alloc_mac_descr" },
{ 0xe5103658, "free_mac_descr" },
{ 0xe510365c, "tx_mac_push" },
{ 0xe5103660, "tx_mac_idle" },
{ 0xe5103664, "tx_mac_rts" },
{ 0xe5103668, "tx_mac_cts2self" },
{ 0xe510366c, "tx_vlan_drop" },
{ 0xe5103670, "tx_acm_drop" },
{ 0xe5103674, "tx_ps_drop" },
{ 0xe5103678, "ocs_tx_suspend" },
{ 0xe510367c, "ocs_tx_resume" },
{ 0xe5103680, "ocs_singleton_suspend" },
{ 0xe5103684, "ocs_ampdu_suspend" },
{ 0xe5103688, "ocs_frame_created" },
{ 0xe510368c, "pwr_mgmt_awake" },
{ 0xe5103690, "pwr_mgmt_sleep" },
{ 0xe5103694, "pwr_mgmt_tx" },
{ 0xe5103698, "pspoll_rx" },
{ 0xe510369c, "dtim_q_push" },
{ 0xe51036a0, "dtim_q_pop" },
{ 0xe51036a4, "dtim_trigger" },
{ 0xe51036a8, "dtim_q_overflow" },
{ 0xe51036ac, "tx_restrict_dropped" },
{ 0xe51036b0, "tx_throt_dropped" },
{ 0xe51036b4, "tx_block_singleton" },
{ 0xe51036b8, "tx_force_unblock_tid" },
{ 0xe51036bc, "tx_ctl_pkt_hbm_alloc_fails" },
{ 0xe51036c0, "tx_ctl_pkt_alloc_descr_fails" },
{ 0xe51036c4, "tx_bar_alloc_ctl_pkt_fails" },
{ 0xe51036c8, "tx_valid_bit_not_set" },
{ 0xe51036cc, "wmm_ps_tx" },
{ 0xe51036d0, "wmm_ps_tx_null_frames" },
{ 0xe51036d4, "wmm_ps_tx_more_data_frames" },
{ 0xe51036d8, "wmm_ps_tx_eosp_frames" },
{ 0xe51036dc, "mu_tx_su_count" },
{ 0xe51036e0, "mu_tx_send_mu_fail" },
{ 0xe51036e4, "mu_tx_push_count" },
{ 0xe51036e8, "mu_tx_done_count" },
{ 0xe51036ec, "mu_tx_done_succ" },
{ 0xe51036f0, "mu_tx_done_fail" },
{ 0xe51036f4, "mu_tx_sample" },
{ 0xe51036f8, "mu_bar_bitmap_non_zero" },
{ 0xe51036fc, "mu_bar_bitmap_zero" },
{ 0xe5103700, "mu_mac_wmac1_ipc_push" },
{ 0xe5103704, "mu_mac_wmac1_auc_push" },
{ 0xe5103708, "mu_wmac1_resets" },
{ 0xe510370c, "mu_tx_swretry_agg_exceed" },
{ 0xe5103710, "mu_tx_buddy_try" },
{ 0xe5103714, "mu_tx_buddy_fail_wmac" },
{ 0xe5103718, "mu_tx_buddy_fail_ptid" },
{ 0xe510371c, "mu_tx_buddy_fail_rate" },
{ 0xe5103720, "mu_tx_buddy_fail_create_agg" },
{ 0xe5103724, "mu_tx_buddy_mu_only_timeout" },
{ 0xe5103728, "mu_tx_another_q_push_succ" },
{ 0xe510372c, "mu_tx_another_q_push_fail" },
{ 0xe5103730, "mu_tx_buddy_multi_tid" },
{ 0xe5103734, "mu_tx_wmac_0_done_count" },
{ 0xe5103738, "mu_tx_wmac_0_bitmap_non_zero" },
{ 0xe510373c, "mu_tx_wmac_0_bitmap_zero" },
{ 0xe5103740, "mu_tx_wmac_0_done_timeout" },
{ 0xe5103744, "mu_tx_wmac_0_done_succ" },
{ 0xe5103748, "mu_tx_wmac_0_done_fail" },
{ 0xe510374c, "mu_tx_wmac_1_done_succ" },
{ 0xe5103750, "mu_tx_wmac_1_done_fail" },
{ 0xe5103754, "mu_tx_wmac_0_mpdu_total" },
{ 0xe5103758, "mu_tx_wmac_0_mpdu_succ" },
{ 0xe510375c, "mu_tx_wmac_1_mpdu_total" },
{ 0xe5103760, "mu_tx_wmac_1_mpdu_succ" },
{ 0xe5103764, "mu_tx_qnum[0]" },
{ 0xe5103768, "mu_tx_qnum[1]" },
{ 0xe510376c, "mu_tx_qnum[2]" },
{ 0xe5103770, "mu_tx_qnum[3]" },
{ 0xe5103774, "tqe_sema_fails" },