blob: e659912498bdfc89bd508b7cf19c82c74c23edec [file] [log] [blame]
#ifndef _SCSI_SAS_INTERNAL_H
#define _SCSI_SAS_INTERNAL_H
#define SAS_HOST_ATTRS 0
#define SAS_PHY_ATTRS 17
#define SAS_PORT_ATTRS 1
#define SAS_RPORT_ATTRS 8
#define SAS_END_DEV_ATTRS 5
#define SAS_EXPANDER_ATTRS 7
struct sas_internal {
struct scsi_transport_template t;
struct sas_function_template *f;
struct sas_domain_function_template *dft;
struct device_attribute private_host_attrs[SAS_HOST_ATTRS];
struct device_attribute private_phy_attrs[SAS_PHY_ATTRS];
struct device_attribute private_port_attrs[SAS_PORT_ATTRS];
struct device_attribute private_rphy_attrs[SAS_RPORT_ATTRS];
struct device_attribute private_end_dev_attrs[SAS_END_DEV_ATTRS];
struct device_attribute private_expander_attrs[SAS_EXPANDER_ATTRS];
struct transport_container phy_attr_cont;
struct transport_container port_attr_cont;
struct transport_container rphy_attr_cont;
struct transport_container end_dev_attr_cont;
struct transport_container expander_attr_cont;
/*
* The array of null terminated pointers to attributes
* needed by scsi_sysfs.c
*/
struct device_attribute *host_attrs[SAS_HOST_ATTRS + 1];
struct device_attribute *phy_attrs[SAS_PHY_ATTRS + 1];
struct device_attribute *port_attrs[SAS_PORT_ATTRS + 1];
struct device_attribute *rphy_attrs[SAS_RPORT_ATTRS + 1];
struct device_attribute *end_dev_attrs[SAS_END_DEV_ATTRS + 1];
struct device_attribute *expander_attrs[SAS_EXPANDER_ATTRS + 1];
};
#define to_sas_internal(tmpl) container_of(tmpl, struct sas_internal, t)
#endif