blob: 27c54e38478a351f48ef7a50328f2b93f4f89c9c [file] [log] [blame]
obj-$(CONFIG_DEV_DAX) += dax.o
obj-$(CONFIG_DEV_DAX_PMEM) += dax_pmem.o
dax_pmem-y := pmem.o