blob: c616821bf2ac46dcbf018ed8adfb274b1db10dde [file] [log] [blame]
#ifndef _ASMS390_PARAM_H
#define _ASMS390_PARAM_H
#include <asm-generic/param.h>
#endif /* _ASMS390_PARAM_H */