blob: a017a9f7ba9ad16a789bef4f1d2cc74c03ca107e [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
if [ -e /etc/config/ifup.$1 ]; then
. /etc/config/ifup.$1 "$@"
else
. /etc/config/ifup.default "$@"
fi
exit 0